Plan för konstgräsplaner

Varberg den 21 juni 2011

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen, KF den 21 juni 2011, Motion om att ta fram en plan för utbyggnad av konstgräsplaner

Härmed reserverar sig den socialdemokratiska gruppen mot beslutet att avslå vår motion om att upprätta en plan för konstgräsplaner i Varbergs kommun.

I förvaltningens yttrande står det att ”nämnden framhåller vikten av att beslut om investeringar fattas med stöd av analyser av behov och andra för samhällsplanering relevanta faktorer såväl på lång som på kort sikt”. Denna uppfattning delar vi helt och det är av just den anledningen vi är angelägna om att få en plan till stånd. Att man sedan ger uttryck för att konstgräsplanerna inte skall behandlas separat tolkar vi enbart som en ovilja av borgerligheten att ta tag i frågan.

Vidare talar man om vikten av att väga alla nämndens projekt och investeringar mot varandra
och självklart är det så att alla investeringar skall vägas för och emot då vi har en begränsning i investeringsbudgeten, men utan en plan kommer man inte att ha någon överblick av var nästa lämpliga placering kan vara.

Vi ser att det finns ett stort behov av fler konstgräsplaner i kommunen och det vi eftersöker är inte en ren tidsplan för dessa utan en plan som visar på möjliga framtida placeringar. Detta hade varit ett bra underlag när beslut sedan skall fattas. Nu kommer vi att stå utan en plan för konstgräsplaner vilket troligtvis kommer att fördröja utbyggnaden av fler planer i kommunen.


För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen


-----------------------------------------------------------
Jana Nilsson

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:55