Riktlinjer för bemanning på kommunens äldreboenden

15 februari 2012.

Reservation från den Socialdemokratiska KF-gruppen i ärendet om
”Svar på motionen om riktlinjer för bemanning på kommunens äldreboenden” på KF den 15 februari 2012.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i Vänsterpartiets motion om riktlinjer för bemanning på kommunens äldreboenden.

Då socialnämnden har beslutat att biståndsbedömning på särskilda boenden skall slopas finns det risk för att bemanningen blir så låg att kvalitén inte når upp till de mål som socialnämnden fastställt. Det finns också risk för att den ”fria tiden” som de boende skall ha rätt till inte kommer att kunna uppfyllas.

Enkäten nöjd kundindex (NKI) anser vi är missvisande. Bl.a. har det under den senaste tiden i flera artiklar i media visat sig att de som fick högst poäng vid enkätundersökningarna ofta är de som fått flera anmälningar emot sig om bristfällig vård och omsorg.

Närheten till personal dygnet runt är en avgörande faktor för många när det gäller känslan av trygghet. För att upprätthålla denna trygghet skall det finnas personal som är tillgänglig för de boende dygnet runt. Om det saknas riktlinjer för bemanning är risken stor att kvalitén på omsorgen blir undermålig.


För den Socialdemokratiska KF-gruppen

-----------------------------------------------
Jana Nilsson

 

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen i ärende” Svar på motion om att erbjuda kommunens deltidsanställda personal heltid”, KF 120118.

 

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut att avslå vår motion. Våra förslag var att ”Varbergs kommun går ut med ett erbjudande om att ge de deltidsanställda som så önskar möjlighet att arbeta heltid.”

För oss Socialdemokrater är det självklart att vi som kommunal arbetsgivare skall föregå med gott exempel och erbjuda våra anställda bästa möjliga arbetssituation så länge detta även är positivt ur arbetsgivare och brukarsynpunkt, samt under förutsättning att åtgärderna inte får orimliga ekonomiska konsekvenser.

Med nedanstående underlag som utgångspunkt hade det varit enkelt att bifalla vår motion eftersom det inte för några som helst negativa ekonomiska konsekvenser. Tvärtom hade det troligen inneburit ekonomiska och mänskliga fördelar både för personal och för brukare.

Enligt deltidsenkäten som tagits fram under 2011 så önskar 331 personer ökad syssel-sättningsgrad motsvarande 66 heltider. Samtidigt har kommunen timavlönad personal motsvarande c:a 240 heltidstjänster. 

Samtidigt finns det ett mycket bra exempel inom kommunen – Skansgatans korttidsboende - där enheten erbjudit all personal heltid. Detta har inte inneburit några ökade kostnader, tvärtom har kostnaderna snarast sjunkit. Därmed har pengar kunnat användas till bättre kvalité för de äldre samtidigt som kvalitén på arbetssituationen för våra anställda förbättrats.  Så ser det även ut i andra kommuner som genomfört liknade förändringar.

Förutom dessa positiva effekter skulle kommunen framstå som en betydligt attraktivare arbetsgivare i synnerhet för yngre framtida möjliga medarbetare. Dessutom skulle vi ge våra brukare av hemtjänst bättre kontinuitet genom att det behövs färre personal för att täcka deras behov.

Mot denna bakgrund framstår tyvärr den borgerliga majoritetens avslag på vår motion endast som rent ideologiskt betingad. Vi tycker att det är väldigt tråkigt att majoriteten inte vill införa så positiva åtgärder som motionen syftar till för alla berörda grupper av endast dessa ideologiska skäl.

 

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

-------------------------------------------

Jana Nilsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:00