Angående prao i grundskolans äldre åldersklasser

Skriftlig gruppreservation från Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden i Varberg den 16 december 2013 gällande beslut om avslag på yrkandet att erbjuda prao i grundskolans äldre åldersklasser (7-9), ärende 24.

Vi yrkade på barn- och utbildningsnämndens möte den 16 december 2013 följande;

- Vi vill erbjuda prao i grundskolans äldre åldersklasser (7-9), och att detta arbetas in i inriktningsdokumentet för en ny arbetslivsorientering – En utbildning för framtidens arbetsmarknad.

Detta lade vi fram redan på AU. När vi kom till nämnden så hade borgligheten ett mot förslag som lyder

”- En möjlighet till arbetslivsorientering erbjuds genom att eleverna i de senare åren får möjlighet att under en tid delta i arbetsdagar utifrån arbetsplatsens möjlighet att uppfylla arbetsmiljöverkets regler.”
Trots att den moderatledda majoriteten i Varberg säger att de vill införa PRAO så avslår de vårt förslag att införa en sådan. En arbetslivsorientering är något helt annat än PRAO och det är dessutom självklart att vi och de arbetsplatser eleverna placeras på måste följa arbetsmiljöverkets regler. Med de svepande och intetsägande formuleringarna man använder smiter man återigen från ansvaret att ge eleverna i Varberg bästa förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden i framtiden.

Vi anser att det nya inriktningsdokumentet tillsammans med en möjlighet till prao ger grundskoleeleverna en större kunskap för att göra ett framtida val av studier och yrke. Det ger eleven möjlighet att i verkligheten få komma närmare yrket och prova det. Ett exempel kan vara om eleven är intresserad av att läsa till undersköterska eller annat vårdyrke, att få följa med en handledare på ett äldreboende och se hur arbetsuppgifterna är, hur arbetsförhållande, vilka personliga egenskaper verkar viktiga, vilka normer och värderingar gäller i yrket mm.  Prao är, tror vi, en viktig del i elevernas förberedelse för ett arbetsliv och ger dem kontakter till framtida jobbmöjligheter. Det är också ett sätt för företagen att locka till sig framtida medarbetare och så resonerar bl a Karolinska sjukhuset, Sahlgrenska, Mölndal mm och Svenskt näringsliv är positiva till prao i grundskolan.

2006 togs praon bort i Varberg efter en inspektion från Arbetsmiljöverket av barn- och utbildningsförvaltningen med motiveringen att de inte kunde leva upp till de säkerhetskrav som ställdes och därmed inte garantera elevernas säkerhet när det är på praon. Enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket så är skolan skyldig att se till arbetsplatserna gör en riskbedömning av arbetsuppgifterna som ska utföras av eleverna. Skolan ansvarar för att välja lämpliga praktikmiljöer så att eleverna inte utsätts för risker i sin arbetsmiljö och informera arbetsgivaren om elevens kunskaper, färdigheter och mognad. Dåvarande förvaltningschef ansåg att skolan inte kunde leva upp till dessa krav och menade på att de inte hade de resurser som krävdes. En annan viktig orsak till beslutet var att skolan hade skjutit över ansvaret på att ordna praoplatserna till eleverna. Detta ledde då till att det blev väldigt svårt för skolan att bedöma arbetsmiljön på arbetsplatserna. Tidigare hade detta ansvar legat på studie- och yrkesvägledarna att hitta lämpliga platser för skolans elever och att fördela dessa. De hade då goda kunskaper om risker i arbetslivet och elevernas förutsättningar mognadsmässigt att hantera eventuella risker.

Idag är det ett flertal kommuner som har prao för grundskolan och som har en helt annan organisation för detta, se made by kungsbacka, praktikplatsen.se, där det är skolan och organisationer som ansvarar för praoanskaffningen och som säkerställer att skolan lever upp till Arbetsmiljöverkets regler. Skövde och Falkenbergs kommun är två andra kommuner som jobbar aktivt med praon. Detta vill vi att Varbergs kommun också gör så att vi kan erbjuda våra elever att i verkligheten prova sina yrkestankar och möjlighet att knyta ovärderliga jobbkontakter för framtiden!

För den socialdemokratiska gruppen

Jeanette Qvist (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-19 15:17