Konkurrensprövningspolicy

23 april 2013

Vi reserverar oss mot den borgerliga gruppens förslag till konkurrensprövningspolicy, till förmån för vårt Socialdemokratiska förslag.

I det borgerliga förslaget finns en tydlig inriktning mot att kommunens nämnder och förvaltningar skall arbeta för att mer kommunal verksamhet skall läggas ut på entreprenad och drivas av privata företag. Bl.a. införs en rätt för företag att utmana den kommunala verksamheten. Eftersom all kommunal verksamhet utom direkt myndighetsutövning kan läggas ut på entreprenad, kommer detta att innebära stora förändringar i framtiden. Det borgerliga förslaget är i grunden en privatiseringspolicy.

Vi Socialdemokrater tycker att utgångspunkten skall vara att den huvudsakliga delen av vår verksamhet, framförallt inom vård, skola och omsorg, skall bedrivas i kommunal regi. Det är viktigt att om en verksamhet skall läggas ut på entreprenad, måste det först prövas om detta ger ett mervärde av kvalitativ och ekonomisk art. Vi tycker att innan en verksamhet läggs ut på entreprenad, så måste konsekvenserna för kommunen i sin helhet belysas. Vi vill ge möjlighet för egen verksamhet att lägga anbud när en verksamhet går ut på upphandling.

Vi tycker att det är fel att införa en utmaningsrätt. En sådan innebär att fokus flyttas från utveckling av vår egen verksamhet, till att i första hand pröva om verksamheten kan utföras i privat regi. En privatisering för privatiseringens egen skull, istället för att det ger ett ekonomiskt och kvalitativt mervärde, genomförs.

Det finns absolut verksamheter som privata företag gör bättre än kommunen, men det finns mycket som kommunen gör betydligt bättre själva. Nämnderna måste löpande se över sina verksamheter och pröva om de kan organiseras på ett mer effektivt sätt, om det går att minska kostnaderna och samtidigt öka kvalitén genom att på något sätt förändra verksamheten. Om de i det läget kommer fram till att en verksamhet kan utföras bättre och effektivare i privat regi, så skall den läggas ut på upphandling. I annat fall skall kommunen fortsatt bedriva och utveckla verksamheten.

Nämndernas fokus skall ligga på att utveckla och förbättra våra egna verksamheter. Här skall det ständigt pågå ett förbättringsarbete som syftar till att medborgare som på olika sätt har behov av kommunens stöd, känner att de får ett bra bemötande och bra service. Detta kräver ett fokus på utveckling av personal, förbättringar av miljön, ökad kvalité och högre effektivitet av verksamheterna. Genom ett sådant arbete gör vi en bra verksamhet ännu bättre.

 

--------------------------------------------------

För den Socialdemokratiska KS-gruppen,

Jana Nilsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 11:37