Yttrande ang Drottning Blanka

23 april 2013

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 23 april i rubricerad ansökan. Vårt förslag var att kommunstyrelsen istället skulle besluta enligt barn- och utbildningsnämndens förslag som grundar sig på den tjänsteskrivelse som barn-och utbildningsförvaltningen lämnat till nämnden. Vi reserverar oss till förmån för denna tjänsteskrivelse som bifogas reservationen.

 

I denna skrivelse bedömer förvaltningen och nämnden till skillnad från kommunstyrelsens majoritet, att en genom att godkänna fler etableringar av friskoleplatser i kommunens närområde, innebär det sannolikt negativa konsekvenser för såväl ekonomi som organisation och pedagogik för Varbergs gymnasieskolor. Färre sökande i den egna verksamheten kan resultera i små klasser vilket är kostnadsdrivande och det kan även kan innebära nedläggning av program. Det innebär även ökade lokalkostnader för kommunen både internt och interkommunalt.

Totalt innebär ett godkännande av ovanstående ansökan att 144 nya gymnasieplatser etableras inom naturvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. I Varbergs Kommun och då i synnerhet på den kommunala gymnasieskolan, minskar elevantalet kraftigt. Totalt beräknas elevantalet på den kommunala gymnasieskolan ha minskat från 1 921 elever 2010 till beräknat 1 388 elever 2016, då det sakta vänder uppåt igen. Dessutom finns det redan idag över 1000 sökbara platser i kommunen till de drygt 600 elever som går ur grundskolan i år.

Den snabba nedgång av antalet elever drabbar givetvis den kommunala gymnasieskolan väldigt tufft och stora neddragningar pågår just nu. Stora neddragningar kommer även att genomföras under de kommande åren om nämnden skall klara den planerade budgeten.

Vi vill mot denna bakgrund trycka på de negativa konsekvenser en etablering kan innebära för Varberg Kommun ur ett ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv.

 

 

För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

----------------------------------------------

Jana Nilsson (S), vice ordförande i Kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 11:34