Yttrande ang Plusgymnasiet

23 april 2013

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 23 april i rubricerad ansökan. Vårt förslag var att kommunstyrelsen istället skulle besluta enligt barn- och utbildningsnämndens förslag som grundar sig på den tjänsteskrivelse som Barn-och utbildningsförvaltningen lämnat till nämnden. I denna skrivelse bedömer förvaltningen och nämnden till skillnad från kommunstyrelsens majoritet, att en etablering med största sannolikhet skulle innebära negativa konsekvenser för redan etablerad verksamhet.

Vi reserverar oss därmed till förmån för denna tjänsteskrivelse som bifogas reservationen.

Plusgymnasiet AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande att utöka sin fristående gymnasieskola i Varbergs Kommun från och med läsåret 2014-2015. Plusgymnasiet vill utöka sin verksamhet med de nationella programen ekonomi och teknik. De räknar med att ta in 24 elever per program och årskurs vilket motsvarar totalt 144 elever. Båda programen finns idag i Peder Skrivares Gymnasieskola som är den kommunala gymnasieskolan i kommunen.

Barn och utbildnings förvaltningen i Varbergs Kommun lyfter i sin utredning fram de negativa konsekvenser som en etablering med stor sannolikhet ger i Varberg. I utredningen framgår tydligt att elevantalet under de närmaste åren minskar kraftigt i kommunen. Totalt beräknas elevantalet på den kommunala gymnasieskolan ha minskat från 1 921 elever 2010 sedan till beräknat 1 388 elever 2016, då det sakta vänder uppåt igen. Nämnas kan också att det redan idag finns över 1000 sökbara platser till de drygt 600 elever som går ur grundskolan i år.

Den snabba nedgång av antalet elever drabbar givetvis den kommunala gymnasieskolan väldigt tufft och stora neddragningar pågår just nu. Stora neddragningar kommer även att genomföras under de kommande åren om nämnden skall klara den planerade budgeten. Detta sker redan innan en eventuell ny friskoleetablering genomförs. Fler friskoleetableringar skulle slå väldigt tufft mot skolans ekonomi vilket högst troligt även får effekter på grund- och förskola.

Den borgerliga majoriteten väljer trots detta att i sitt yttrande att föra fram sin i grunden positiva syn på att fler friskolor skall etableras i kommunen, vilket vi menar är både irrelevant och i högsta grad motsägelsefull information i förhållande till det yttrande som barn- och utbildningsnämnden lämnar.

Vi vill mot denna bakgrund trycka på de starkt negativa konsekvenser en etablering med stor sannolikhet kommer att innebära för Varberg Kommun ur framförallt ett ekonomiskt, men även ur ett organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv både på kort och på lång sikt.

 

För den socialdemokratiska Kommunstyrelsegruppen

----------------------------------------------

Jana Nilsson (S), vice ordförande i Kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 11:38