Hållbar förtätning

Reservation i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, mot beslutet att avslå yrkandet om tillägget hållbar förtätning i exempeltexten för remissyttrandet till ”Varberg visar vägen”.

I ”Varberg visar vägen”, som innehåller inriktningar för hållbarhetsarbetet 2015-2025, tar Varbergs kommun verkligen höjd för sitt framtida miljöarbete. I texten säger man bl a att Varberg skall vara ett ”föredöme och en inspirationskälla i hållbarhetsarbetet” (…) ”Varbergs kommun ska ge förutsättningar för alla att agera hållbart och ansvarsfullt genom att göra det lätt att göra rätt. Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyras av ambitionen i Varberg visar vägen” (s. 2)

En mycket viktig del av hållbarhetsarbetet i en tillväxtkommun som Varberg är att vi förtätar staden på ett klokt och hållbart sätt. På arbetsutskottets senaste möte yrkade jag därför på ett tillägg under kap om ”Hållbar resursanvändning”. Jag ville att det längst ner på sidan under ”Inriktningen kan innebära arbete med… ” läggs till efter ”hållbara transporter, hållbar samhällsplanering” inte bara ”förtätning”, utan också hållbar förtätning.

Den borgerliga majoriteteten i arbetsutskottet ansåg att det räcker med uttrycket ”förtätning” och att det inte finns något etablerat begrepp kallat ”hållbar förtätning”.

Det är korrekt att en hållbar samhällsplanering kan innebära en förtätning med eftertanke om t ex miljö- och kulturhistoriska värden, men det finns inga garantier för att detta sker så länge fokus är förtätningen i sig.

Jag anser att frågan om vad som är en långsiktigt hållbar förtätning ur de olika hållbarhetsaspekterna behöver preciseras mer, varför jag ville lägga till just hållbar som prefix till förtätningen.

Jag har också kunnat finna begreppet bl a i en skrift från Inobi – analys arkitektur kring just ”Hållbar förtätning”

(www.urban-transition.org/sites/all/files/page_files/erik_berg.pdf).

Vi vet av erfarenhet att det rivits och rivs ganska friskt i vår innerstad på senare år i förtätningens goda namn, men i vår iver att bygga fler bostäder får vi inte glömma bort både den sociala och ekologiska hållbarheten liksom de kulturhistoriska värdena. Vi behöver bl a börja titta mer på att i första hand förtäta på det som kallas brunytor eller i anslutning till befintlig bebyggelse.

Jag menar att om vi utan urskiljning river alla mindre, enklare och billigare lägenheter i centrum för att bygga dyra bostads- och hyresrätter kommer vi att utarma den sociala hållbarheten i en stad som behöver en mångfald av människor i olika åldrar och socioekonomisk bakgrund.

Likaså går den biologiska mångfalden ofta förlorad när gamla villaträdgårdar med träd och annan växtlighet jämnas med marken för att ge plats åt höga betongkonstruktioner och stenlagda gårdar, villaträdgårdar som tidigare var hem och fristad för mängder av viktiga insekter och djur som också behövs i en stad.

Sist men inte minst riskerar än mer av vår kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse och kulturella tjänster gå förlorade. Mycket av det som gör Varberg unikt och en del av det som gör oss till en attraktiv inflyttningskommun.

 

Linda Berggren (S) 2014-01-22

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-19 10:08