Minska barngrupperna i förskolan

Reservation från den Socialdemokratiska KS-gruppen i ärende ” Svar på motion om att minska barngrupperna i förskolan”,  KS 28 januari 2014.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens förslag till beslut att avslå Jeanette Qvists motion om att minska barngrupperna i förskolan.

I Varberg ser vi en trend att grupperna i förskolan ökar år efter år. 2011 hade vi

ett genomsnitt på 16,3 barn per grupp och 5,4 barn per årsarbetare. 2012 hade antalet barn åter ökat och nu till i genomsnitt 16,4 barn per grupp. Då detta är ett genomsnitt över året så ser det oftast ut så att det finns 16-17 barn på 1-3 års avdelningar och 20-21 barn på 3-6 års avdelningar på våren och något färre barn på hösten.

Forskningen anser att barngruppernas storlek och personaltäthet är de viktigaste faktorerna för kvalitén i förskolan. Det är av avgörande betydelse för barns språkutveckling, samspel mellan barn och vuxna och för barns välbefinnande vad gäller stress, buller och konflikter.

Mot denna bakgrund föreslår motionen att Varbergs kommun skall

- införa ett tak som genomsnittligt under året garanterar barngrupper i förskolan på max 12 barn för de yngsta (1-3 år) och max 15 barn för de äldre (3-6 år) på tre heltidsanställda samt

- lägga upp en strategi som möjliggör att kommunen når detta tak inom tre år.

Mot bakgrund av att Varbergs kommun växer mycket snabbt och därmed också behovet av fler förskoleplatser, ser vi med stor oro att risken är att trenden med fler barn per avdelning fortsätter. Det räcker då inte med den borgerliga majoriteten i barn- och utbildningsnämndens beslut att belysa barngruppernas storlek och personaltäthet i samband med översyn av fördelningsmodellen och att följa upp personaltätheten i andra sammanhang. Det behövs istället tydliga målsättningar och resurser för att bryta trenden.

Vi inser mot bakgrund av det material som förvaltningen tagit fram, att det kan vara svårt att nå föreslagna målsättning på de föreslagna tre åren. Syftet med motionen är att genom en tydlig inriktning bryta trenden och snarast påbörja en minskning av antalet barn i barn- grupperna till en rimligare nivå, för att på sikt få barngrupper som fungerar i alla förskolor och mot den bakgrunden yrkar vi bifall till motionen.

För den Socialdemokratiska KS-gruppen

Jana Nilsson

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-05 16:10