Satsning på studieförbunden

Reservation från den Socialdemokratiska gruppen i Kultur- och fritidsnämnden kring beslutet att göra en generell uppräkning av kulturavdelningens bidrag för 2014

Vid ramfördelningen 2014 fick förvaltningen täckning för en generell uppräkning av kostnader med 1,7 %. Denna generella uppräkning var också föreslagen för de stöd/ bidrag som Kultur- och fritid lämnar till bl a föreningar och studieförbund.

Eftersom det inte tillsätts några ytterligare nya medel till själva bidragspotten så gör generella uppräkningar att fördelningen av kakan fortsätter att se likadan ut. Under åren har vi i nämnden gjort vissa satsningar, bl a på Lokal- och anläggningsbidragen, genom att låta hela uppräkningen på ex fritidssidans bidragsdel hamna på en utvald post bland bidragen.

I år lades förslaget fram att fördelningen skulle ske generellt både på fritids- och kultursidans bidrag. Efter en diskussion i vår grupp kom vi dock fram till att vi ville göra en särskild satsning på studieförbunden som ligger under kultursidan.

Vi socialdemokrater yrkade därför, vid nämndens sammanträde i januari, på att årets uppräkning av kulturavdelningens bidrag på 50 000 kronor skulle tillfalla studieförbunden, men i övrigt bifalla förvaltningens förslag om en generell uppräkning på fritidssidan.

Vi är mycket väl medvetna om att summan i sig kanske inte kan tolkas som en satsning, men det är markering från vår sida att lyfta fram dessa viktiga folkbildare som gör betydande insatser för bl a folkhälsan genom olika kulturarrangemang och likaså genom samverkansprojekt med både kommun och frivilligorganisationer. Studieförbundens breda verksamhet når många människor i olika åldrar och från olika bakgrund.

Att vi väljer att satsa lite extra på just studieförbunden beror på att de kommunala anslagen till dessa minskat drastiskt de senaste åren. Enligt Hallands bildningsförbund har anslagen till folkbildningen sedan 1991 minskat med ca 45 % i Sverige och den största neddragningen står kommunerna för.    

Bland de Halländska kommunerna utmärker sig Varberg genom att vara den kommun som, sedan 2006, i stort sett halverat sitt anslag till studieförbunden. Varbergs kommun ligger därmed i botten bland de Halländska kommunerna i bidrag till studieförbunden.

I nämnden har vi dessutom i vårt Kultur- och fritidspolitiska program lyft fram att fem aspekter är så viktiga att de ska genomsyra vår verksamhet. Tre av dessa är folkhälsa, folkbildning och demokrati som är viktiga byggstenar också i studieförbundens verksamhet. Den satsning på studieförbunden som vi Socialdemokrater yrkade på ligger alltså helt i linje även med vårt eget styrdokument.

 

För den Socialdemokratiska Kultur- och fritidsnämndsgruppen,

Linda Berggren

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-19 10:14