Yttrande till skolinspektionen om Kunskapsskolan i Sverige AB

Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen avseende yttrande till skolinspektionen om Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Varbergs, dnr 31-2014:1031

KS, 25 mars 2014

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 25 mars i rubricerad ansökan. Vårt förslag var att kommunstyrelsen skulle besluta om ett tillägg under rubriken yttrande i förvaltningens övervägande.

Vi ser stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av att Kunskapsskolan etablerar sig i Varberg. Detta eftersom det pågående arbetet med att bygga en ny F-9 skola i Trönninge med 800 platser, tillsammans med de nuvarande skolornas utbud är planerat utifrån det behov kommunen har av grundskoleplatser.

Redan innan etableringen av vår nya skola i Trönninge har vi i år en total kapacitet på 3 080 platser i våra centrala skolor. Behovet just nu är 2 617 platser. De 800 platserna i Trönninge kommer att fördelas dels till landsbygdsskolorna, dels till elever som idag går i skolor i staden. Detta gör att vi över överskådlig tid kommer att vara väl tillgodosedda med platser i staden.

Kunskapsskolans etablering kommer därför att leda till att vi har betydligt fler platser än vad som bedöms efterfrågas. Den bedömda elevökningen stannar de närmaste åren enligt prognos på 119 elever i gruppen som går årskurs 4 – 9. Tillskottet på platser genom etableringen av Kunskapsskolan blir 378 elever utöver de platser som skapas genom den pågående etableringen av Trönningeskolan. Detta medför bl.a. att kommuns kostnader för lokaler ökar.

Vi vill också tillägga att vi har sagt nej till att Kunskapsskolan skall etablera sig i kommunens lokaler i Kvarteret Björnen. Detta kommer vi att vidhålla även i framtiden vilket innebär att Kunskapsskolan kan stå utan lokal för sin skola under hösten.

 

För den socialdemokratiska Kommunstyrelsegruppen,

Jana Nilsson (S), vice ordförande i Kommunstyrelsen

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-03 14:14