Reservation ang kulturmiljö

Reservation från den Socialdemokratiska gruppen i Kultur- och fritidsnämnden angående Kultur- och Fritidsnämndens beslut att avslå vårt tilläggsyrkande rörande kulturmiljö i förslaget till reviderat reglemente för Kultur- och fritidsnämnden § 2.

 På senaste arbetsutskottet tog vi, på initiativ från oss socialdemokrater, beslut om att lägga till en uppgift rörande kulturmiljöfrågorna i det förslag till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden som nu finns framtaget. Vid detta tillfälle hade vi svårt att få till en formulering som kändes så heltäckande som möjligt för uppgiften, varför förslaget slutligen blev ett tillägg under § 2, punkten 11: Att hantera och besluta i verksamhetsfrågor gällande museifrågor å kommunens vägnar gentemot regionen samt bevaka frågor av kulturmiljöintresse.  Redan idag yttrar vi oss som facknämnd bl a kring detaljplaner när det gäller kulturmiljöaspekter och det borde därför tydligare stå inskrivet i nämndens reglemente att kulturmiljöfrågorna också är vårt ansvar.

 Efter arbetsutskottet valde vi Socialdemokrater att lyfta frågan ytterligare en vända då den formulering vi var med och tog fram kändes alltför opreciserad eftersom att bevaka frågorna inte talar om vad vårt syfte med kulturmiljöfrågorna är. Vi tittade därför på hur andra kommuners Kultur- och fritidsnämnder hanterat frågan om kulturmiljö i sina reglementen. Glädjande nog fanns det många goda exempel på kommuner som sätter Kulturmiljöfrågorna högt på dagordningen och värnar kulturmiljöarvet genom att ha tydliga skrivningar kring detta i sina Kultur- och fritidsnämnders reglementen. De allra flesta kommuners kultur- och fritidsnämnder som hade dessa frågor på sitt bord hade betydligt tydligare skrivning i sina reglementen än den som vi lade fram i arbetsutskottet och flera av dessa kommuner hade valt en likartad formulering som också innefattade estetiska aspekter. Bland andra hade Jönköping, Sala, Vallentuna, Ekerö, Svedala och Danderyd liknande formuleringar som vi i S valde att utgå ifrån i det förslag vi lade fram på nämndens sammanträde den 16 december.

 Vi yrkade därför på ett tillägg under § 2, punkten 11 lydande: Att hantera och besluta i verksamhetsfrågor gällande museifrågor å kommunens vägnar gentemot regionen samt att verka för att bevara och vårda byggnader, miljöer och anläggningar av kulturhistoriskt och/ eller estetiskt värde. Vi anser att denna formulering ger en tydligare bild av vad vårt uppdrag gällande kommunens kulturmiljöfrågor är.

 Tyvärr valde Alliansen att rösta ner vårt förslag då man ansåg sig oroad över vilka konsekvenser en sådan skrivning skulle få för hanteringen av kulturmiljöfrågorna i nämnden. Detta med hänvisning till att det inte alltid rått enighet mellan blocken kring de yttranden som nämnden beslutat om. Det är beklagligt att man är rädd för en formulering av detta slag då det till syvende och sist alltid är nämndens borgerliga majoritet som har makten över vilka yttranden som sänds vidare.

 Mer märkligt blir det när man betänker att den formulering vi Socialdemokrater lade fram är i stort sett identisk med den som återfinns hos kommunerna jag räknat upp här ovan, varav alla är borgerligt styrda kommuner, precis som Varberg. Om Danderyd kan klara av att hantera en sådan formulering så borde den inte vara oöverstiglig för Varberg kan man tycka.

 Det är ett välkänt faktum att Varbergs kommun med över 60 000 invånare inte har en egen stadsantikvarie. Som stadsantikvarie är man bl a ansvarig för kulturmiljö- och byggnadsantikvariska frågor i kommunens planarbete. Idag anlitar kommunen Kulturmiljö Halland, som gör ett utmärkt arbete, men som jag upplever får alldeles för lite gehör för sina synpunkter och sin kompetens då man kommer in i en process utifrån som rådgivare utan större inflytande i ärendena. För att kunna arbeta mer proaktivt med frågor om hur vi utvecklar och använder kulturarvsmiljöer på bästa sätt behövs också en stadsantikvarie som verkar inom kommunen och som är med i processerna i ett tidigt skede. Att en stad i Varbergs storlek saknar denna funktion är oroväckande och det finns gott om exempel på renoveringar i kommunens egna fastigheter genom åren som gått snett då kompetensen i hur man restaurerar gamla fastigheter helt verkar saknas i de förvaltningar som är satta att hantera frågan idag.

 I brist på en stadsantikvarie behövs en tydlighet i vem som skall värna frågan om kulturmiljö i Varbergs kommun. Det är enligt lag fastslaget att kulturmiljön ska skyddas och bevaras. Men kulturmiljön ska också användas och utvecklas. Lagen slår också fast att kulturarvet tillhör alla och att alla har ansvar för att kulturmiljön värnas. Kulturmiljölagen, Plan- och bygglagen och Miljöbalken reglerar alla hur kulturmiljön ska hanteras.

 Att byggnadsnämnden, sällan eller aldrig på eget initiativ, verkar använda sig av de skrivningar som finns i Plan- och bygglagen för att förhindra förvanskning eller rivning av skyddsvärda objekt gör det än mer viktigt att Kultur- och fritidsnämnden verkar för att kulturmiljöfrågorna värnas i Varbergs kommun. Av den anledningen borde den borgerliga majoriteten ha antagit vårt förslag till tillägg på Kultur- och fritidsnämndens uppgifter.

För den Socialdemokratiska kultur- och fritidsnämndsgruppen

Linda Berggren (S)

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-25 21:27