Är byggbranschen en del av lösningen på våra miljöproblem?

Byggbranschen kan vara halva lösningen på miljö- frågan påstår Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm resilience centre vid Stockholms universitet, i senaste numret av tidningen Byggindustrin.

Rockström betonar bland annat att branschen måste ta ett större ansvar för att bevara värdefull mark som kan användas för eko- systemtjänster och produktion av livsmedel. Han vill också se mer inslag av grönska och natur i städerna, till exempel med hjälp av takodlingar. Glädjande nog kan vi konstatera att vår nyligen antagna översiktsplan går i precis den här inriktningen. Vi ska bygga en tät, grön och blandad stad samt bevara produktiv mark för biologisk produktion.

Den miljöfråga Rockström anser är viktigast för byggbranschen att ta itu med gäller energianvändningen, som har en direkt koppling till utsläpp av växthus-gaser. I Västerås har vi tagit den här frågan på allvar och ställer högre krav på energieffektivitet än vad Boverket kräver när någon vill bygga på kommunal mark. Ska vi klara våra klimatmål måste energieffektivitetskraven skärpas ytterligare framöver.

Tyvärr är vare sig bygg-branschen, Boverket eller regeringen drivande i frågan. Vår bostadsminister Stefan Attefall (KD) har enbart sett kommunernas miljöengagemang som en belastning och något som är kostnadsdrivande för byggprocessen. Byggkravs-utredningen, som lämnade ett betänkande till regeringen den 11 december, har beräknat merkostnaden till 10–15 procent och föreslår ett förbud mot alla typer av kommunala särkrav.

Utredningen har däremot inte räknat på livscykelkostnader, så man har helt bortsett från den extra driftkostnad som uppstår för den boende. Man har dessutom fullständigt ignorerat den helt övergripande frågan vad hela klimatkrisen kostar samhället.

Här i Västerås har Claes Kugelberg (M) lagt en motion som stödjer uppfattningen att de kommunala särkraven ska bort. Vi har några frågor till Kugelberg:

● Hur kan en eventuell kostnadsbesparing i byggprocessen vara viktigare än en kostnadsbesparing i driftsfasen, minskning av koldioxidutsläpp och effektivare energianvändning?

● Vad tycker du om det kommunala självstyret?

● Hur tycker du vi i Sverige kan vara med och lösa klimatfrågan när vi har en regering som bedriver en politik som vill öka utsläppen av växthusgaser?

Vi vill inte bromsa oss in i framtiden utan vi har framtidstro och vill satsa på ny grön teknik som inte bara löser de miljö-utmaningar vi står inför, de löser dessutom många av de ekonomiska utmaningar vi står inför både i Sverige och globalt.

Den som vågar ta ledartröjan har möjlighet att bli framtidens vinnare. Vi vågar ta ledartröjan och ställa de tuffa krav som behöver ställas så att vi får en hållbar utveckling.

Så utvecklas ny teknik, så utvecklas näringslivet och så skapas de nya jobben som ger fler möjligheter till egen försörjning. Hoppas att Västeråsmoderaterna samt regeringen tänker om, släpper på bromsen och satsar för framtiden.

Solveig Nilsson (S) vice ordförande Byggnadsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-15 11:33