Socialdemokraternas riktlinjer för arbetet inom Svenska kyrkan i Västerås

Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan utvecklas som öppen och demokratisk folkkyrka. Kyrkan är en viktig resurs både för enskilda människor och för samhället. Svenska kyrkan bidrar även till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som mål.

Socialdemokratins grundläggande värderingar är vägledande för Socialdemokraternas kyrkopolitiska engagemang. I ett Sverige där klyftorna och intoleransen växer, vill vi peka på vägar framåt. Svenska kyrkan kan bidra till ett bättre samhälle såväl i Västerås som i resten av Sverige.

Inför kyrkovalet 2013 lyfter Socialdemokraterna i Västerås fram tolv viktiga punkter för att Svenska kyrkan ska fortsätta att utvecklas som en öppen folkkyrka på 2010-talet.

Läs programmet i sin helhet här.

 

Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum

1: Satsa på hög kvalitet vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar!

Svenska kyrkan i Västerås ska möta människor där de befinner sig. Kyrkan ska självklart förmedla en kristen tro med ett budskap om befrielse, hopp och livsmod.

2: Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig hemma!

Svenska kyrkan har rika traditioner inom såväl gudstjänstliv som i andra verksamheter. Vi vill arbeta för en öppen folkkyrka som är välkomnande och öppen och tillgänglig för alla.

3: Håll Västerås kyrkor och kyrkogårdar öppna och välvårdade!

Svenska kyrkan är en av vårt lands allra största kulturbärare. Kyrkorna i sig är ofta stora kulturskatter. De innehåller även målningar, föremål, textilier etcetera som samlats av många generationer under århundranden.

 

Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde

4. Kvinnoprästmotstånd och homofobi hör inte hemma i folkkyrkan!

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män i familjelivet lika väl som i arbets- och samhällslivet. Självklart arbetar vi även för jämställdhet mellan kvinnor och män i Svenska kyrkan.

5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling!

Den kristna solidaritetstanken omfattar även medmänniskor i andra länder. Vi vill stödja systerkyrkor i andra länder som kämpar för mänskliga rättigheter och religiös tolerans. Vi vill därför stimulera Västerås församlingar till ett aktivt engagemang kring dessa viktiga arbetsuppgifter.

6. Var drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism!

Socialdemokratin strävar efter ett solidariskt samhälle som präglas av religionsfrihet, tolerans och medmänsklighet.

 

Bekämpa klassklyftorna

7. Slå larm när västeråsare inte får det stöd och den hjälp de behöver!

Inom diakonin möter kyrkan människor i behov av stöd och hjälp. Vi märker också tydligt hur klyftorna i Sverige har vidgats, att allt flera söker hjälp hos kyrkan för att man har svårt att klara livets nödtorft.

8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet!

Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan i Västerås ska vara öppen och tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt inom barn- och ungdomsverksamheten.

9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar!

Arbetslösheten bland unga i Sverige är hög och växande. Det är djupt oroande. Det är en viktig framtidsfråga för det svenska samhället att unga människor genom egen försörjning får möjlighet att forma sitt liv.

 

Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling

10. Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället!

Kyrkor och församlingshem ska vara naturliga mötesplatser för dem som finns eller vistas i församlingen. Det är även viktigt att kyrkan i Västerås erbjuder mötesplatser för de unga.

11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda!

Vi vill att Svenska kyrkan i Västerås ska vara ett föredöme som arbetgsivare. Ambitionen är att medarbetarna ges möjlighet till utveckling. Vi vill särskilt främja kvinnors utbildning till ledare.

12. Bedriv diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap!

Vi vill öka resurserna till Svenska kyrkans diakonala arbete i Västerås. Den diakonala verksamheten bör även inriktas offensivt för att bryta ensamhet och utanförskap.

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-21 16:07