Socialdemokraternas budget för Västerås 2009

Sänkt kommunalskatt är en mycket viktig punkt för den moderatledda majoriteten i Västerås stad. 2009 sänker de kommunalskatten med ytterligare 10 skatteören eller med 0,10 procent av den beskattningsbara inkomsten. Därmed tappar Västerås stad cirka 25 miljoner kronor i intäkter år 2009.
Skattesänkningen betalas framförallt med att kompensationen för ökade löner hålls på en allt för låg nivå. Det leder till sparbeting som i sin tur kan leda till att bemanningen i verksamheterna tunnas ut. I stor utsträckning drabbas barnen i förskolan och skolan av en försämrad bemanning. Det blir barnen som får betala skattesänkningen.

Oppositionsrådet Ulla Persson läser skuggbudgeten för 2009

Den som har barn i förskolan får räkna med att det successivt blir fler barn i barngrupperna på grund av att bemanningen minskar. Den som har barn i ett fritidshem får inte räkna med att det kommer någon vikarie om en medarbetare blir sjuk. De som finns på plats får dra ett större och tyngre lass.
Löner och priser är tunga inslag i kommunens budget. Nära två tredjedelar av kommunens budget går till löner. Närmare 2 miljarder kronor går till inköp av varor, tjänster och hyror. Sparar man på löner och priser leder det därför till försämringar i verksamheterna.

Vi socialdemokrater säger nej till majoritetens förslag att sänka kommunalskatten. Vi använder hellre 25 miljoner kronor bland annat till att behålla och utveckla kvaliteten i förskolan och skolan. Barnens väl går först, långt före en blygsam skattesänkning.
 
Istället för att sänka kommunalskatten och införa ett kommunalt vårdnadsbidrag gör vi bland annat följande satsningar för barnen:

 • Högre kompensation för ökade löner ger verksamheterna bättre möjlighet att klara samma nivå på bemanningen i bland annat förskolor och skolor
 • För att behålla ett lågt antal barn i förskolans barngrupper satsar vi ytterligare 4 miljoner kronor.
 • Nedre gränsen för att betala förskoleavgift höjs. Inget hushåll som tjänar mindre än 18 000 kronor i månaden ska betala avgift till förskolan eller fritidshemmet.
 • Alla barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar ska ha rätt till förskola 5 timmar per dag.
 • Ytterligare 4 miljoner kronor satsas på IDA-projektet och för att föra erfarenheterna av IDA in i framtiden. De goda erfarenheter som IDA-projektet har bidragit med bör spridas till alla skolor och förskolor i Västerås.
 • Vi vill satsa på en ny verksamhet med livsvägledare för barn med särskilda behov i grundskolan. Livsvägledarna är vuxna personer som kan vara en lärare, fritidsledare eller någon annan på skolan. Det ska finnas vägledare på alla grundskolor i Västerås. Projektet ska samverka med IDA-projektet. Starten för den nya verksamheten beräknas kosta 2 miljoner kronor.
 • Elever i såväl grund- som gymnasieskolan som inte klarar kurserna under ordinarie skoltermin ska erbjudas möjlighet att gå i en sommarskola.
 • Utredning om behovet av utökade insatser inom elevhälsan.
 • Kompetensutveckling genom ”Lärarlyftet” i samverkan med grundskolenämnden.
 • ”Prova på”-verksamhet för elever i hela grundskolan.
 • Oförändrade avgifter till Kulturskolan.
 • Kraftig satsning på ökade inköp av närproducerade och ekologiska livsmedel till förskolor och skolor.


Ett hållbarare Västerås

Ingenting berör människans trygghet så grundläggande som miljön; att luften är giftfri, vattnet rent och grödorna friska. I synnerhet är miljöfrågorna viktiga för barnen och de unga.
De globala klimatförändringarna är vår tids allvarligaste miljöhot. Klimatfrågan är också en viktig del i de så kallade Aalborgåtagandena om en långsiktigt hållbar utveckling som Västerås stad ställt sig bakom.
Redan i fjol föreslog vi att 5 miljoner kronor skulle avsättas permanent i budgeten för 2008 och framåt för arbete inom den lokala klimatkommission som vi initierade och med Aalborgåtagandena. Detta upprepar vi nu i vårt förslag till budget för år 2009.

Närproducerade och ekologiska livsmedel bidrar också till en mera hållbar utveckling. marknaden för sådana livsmedel växer snabbt i Sverige, Enligt en rapport av EU-kommissionen i mars 2008 handlar svenskar mer än dubbelt så många miljömärkta varor som i Europa i helhet. Hos Coop i Sverige har inköpen av ekomat ökat med 43 procent under första kvartalet i år.
Vår ambition är att Västerås ska uppfylla regeringens mål om minst 25 procent ekomat i bland annat förskolor och skolor år 2010. För att målet ska nås föreslår vi att 6 miljoner kronor öronmärks i 2009 års budget för inköp av närproducerade och ekologiska livsmedel till förskolor och skolor.
Förbränningen av olja, kol och naturgas ger koldioxid som skapar ett klimat som blir allt mer annorlunda. Vi vill att Sverige ska fortsätta att vara pådrivande i klimatfrågan och att Västerås mycket aktivt ska bidra till att minska de svenska utsläppen av växthusgaser.

En hållbar energiförsörjning är en mycket stor lokal utmaning. Vi vill behålla Mälarenergi AB i stadens ägo för att offensivt kunna använda bolaget i den lokala miljöpolitiken samtidigt som vi kan erbjuda abonnenterna låga taxor.
Förnybara bränslen ska prioriteras i Kraftvärmeverket. Under 2009 beslutar Mälarenergi om en mycket stor investering i en förnyelse av Kraftvärmeverket. Vår ambition är att investeringen ska innebära att Kraftvärmeverket blir helt fossilfritt i framtiden.

Omställningen från olje- och eluppvärmning ska stimuleras liksom energisparande åtgärder. Olika taxor bör utformas så att energisparande stimuleras. Staden ska arbeta för att minska energiförbrukningen i de egna verksamheterna.
 
Oljeanvändningen för transporter måste minska. Stadens fordon och de fordon som används för samhällsbetalda transporterna ska ställas om till förnyelsebara bränslen. Vi vill också ha fler biogasbussar i stadstrafiken och främja ökat resande inom kollektivtrafiken.

Läs hela förslaget här (stor fil)
Sidan uppdaterades senast: 2009-12-05 13:51