Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget för Västerås stad år 2010

Västerås är en fantastisk stad med ett myller av människor från Sveriges och jordens alla hörn och en mångfald av kulturer och mänskliga erfarenheter. Därtill har vi en storslagen mälarnära natur. Vårt Västerås ska också vara en bra stad att växa upp i, att leva i och att bli äldre i.

Ulla PerssonMen nu ser vi att utvecklingen går åt fel håll. Varje dag kommer ett växande antal västeråsare till arbetsförmedlingen. Kostnaderna för försörjningsstöden skjuter i höjden. Det blir sämre förutsättningar för barnen i förskola, fritids och skola. Kvaliteten i äldreomsorgen försämras.

Detta är resultatet av en dålig politik. Den moderatstyrda majoriteten har slarvat bort de möjligheter som högkonjunkturen gav.

Nu får västeråsarna betala dyrt. Den moderatstyrda majoriteten i riksdagen och i Västerås har medvetet prioriterat skattesänkningar framför kvaliteten i skola, vård och omsorg.

Vi tror inte att skattesänkningar är lösningen på de problem som västeråsarna möter i sin vardag. Tvärtom leder skattesänkningar till besparingar som är kännbara för många västeråsare.

Därför föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att procentsatsen för kommunalskatten i Västerås återställs till samma nivå som den var 2006 och 28 år dessföre, nämligen 20,49 procent. Detta ger cirka 63 miljoner kronor i ökade skatteintäkter för Västerås stad år 2010.

Vi föreslår även att det kommunala vårdnadsbidraget avvecklas. Dessutom ger vi stadsledningskontoret och vissa andra förvaltningar i uppdrag att genomföra rationaliseringar och effektiviseringar. Tillsammans med återställande av skattesatsen beräknar vi att dessa åtgärder ger cirka 79 miljoner kronor i ökat utrymme.

Huvuddelen av det ökade utrymmet med 79 miljoner kronor ska gå till barn och unga. Vi vill ha en god kvalitet i förskolan och fritidshemmen. Ökade resurser behövs inom grundskolan och gymnasiet. Insatserna för att ge unga möjligheter till arbete och egen bostad behöver öka.

Trots det ökade utrymmet som vi tillskapat för insatser riktade till barn och unga behöver betydande besparingar genomföras i stadens verksamheter. Det finns som exempel inget utrymme för generell kompensation till verksamheterna för ökade löner och priser, I stort utsträckning är detta en effekt av den borgerliga regeringen politik.

Vid flera tillfällen sedan i januari 2008 har vi varnat majoriteten för effekterna först av lågkonjunkturen, sedan av finanskrisen. I november 2008 vi föreslog vi även att majoritetens sänkning av kommunalskatten för år 2009 skulle skjutas upp för att undvika stora besparingar.

Tyvärr kan vi konstatera att majoriteten har nonchalerat alla våra varningar. Precis som den borgerliga regeringen har den moderatstyrda majoriteten i Västerås agerat passivt. Detta mönster syns även tydligt i andra frågor. Majoriteten får allt mera tid åt att komma överens och att klara den inre borgfriden istället för att lösa frågor som är viktiga för västeråsarna.

Viktiga frågor avgörs inte i närtid, utan skjuts till nästa mandatperiod. Inför budgetfullmäktige i juni 2009 orkade majoriteten med att få fram en egen budget först en vecka innan fullmäktigemötet. Det är till och med så att fullmäktigesammanträden ställs in på grund av ärendebrist.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är beredda att ta ansvar för Västerås stads ekonomi och de kommunala kärnverksamheterna inom skola, vård och omsorg.

Vi vill också satsa på framtiden. De osäkra tiderna är rätt tid för att satsa på jobb och tillväxt. Det handlar bland annat om att ge näringslivet ännu bättre förutsättningar, att stärka västeråsarna på arbetsmarknaden och om miljö- och klimatvänliga satsningar. Åtgärder som ger hopp och framtidstro, och som ökar möjligheterna att finansiera den kommunala välfärden.

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-05 13:47