Samarbete för Västerås

Samarbete för Västerås 2014-2018

Vi fyra partier formar nu en stabil majoritet för att Västerås ska bli en ännu bättre kommun att leva i. Vi gör det för att vi känner ett ansvar och en samhörighet i den politik vi vill föra för att utveckla Västerås.

Vårt ledarskap kommer att innebära en tydlighet i vad vi vill åstadkomma och en stark styrning och ledning för att nå dit, men också transparens och lyhördhet gentemot medarbetare, andra partier och västeråsarna.

Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Världsledande företag inom automation, robotik, tåg och energi, inom de gröna näringarna och små och medelstora företag som bidrar till fler arbetstillfällen. Vår landsbygd, våra vackra parker, vårt läge vid Mälaren, vårt starka miljöengagemang och utbudet av nöjen, restauranger, kultur och idrott.

Den första utmaningen vi står inför är våra stora framtidsinvesteringar. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga fler bostäder. Vi behöver nya förskolor och skolor för våra barn och unga. Vi får allt fler äldre med större förväntningar på ett gott liv. Det gör att vi måste bygga fler äldreboenden och olika typer av boenden. Vi behöver också bygga nya anläggningar för att klara kommunens attraktivitet.

Den andra utmaningen är att bygga ett Västerås som håller ihop. Västeråsarna har olika bakgrund och förutsättningar. Integrationspolitiken kommer att vara i fokus under de kommande åren. Det innebär ett Västerås där vi förebygger motsättningar genom att göra alla delaktiga i utvecklingen på samhällets alla områden.  

Den tredje utmaningen är att bygga ett Västerås som går i täten för ett miljömässigt hållbart Sverige. Mycket har gjorts för att nå dit men mycket återstår att göra.

Vi antar dessa utmaningar och ska föra en politik som ger varje individ möjlighet till utveckling, stärker näringslivets möjligheter och kommunens attraktivitet.

Dessa punkter är en sammanfattning av vad man kommit överens om, se hela punktlistan här.

Ekonomi i balans. Ett gott ekonomiskt förvaltarskap ger långsiktighet och stabilitet i stadens ekonomi. Investeringar ska genomföras kostnadseffektivt och med hållbarhetsperspektiv. En decentraliserad organisation för mer lokalt inflytande och högre kvalitet.

Ekologisk hållbarhet. Säkerställ finansieringen för att kunna genomföra åtgärder enligt antagna program och planer till exempel klimatprogram, kemikalieplan, natur- och kulturmiljöplan samt vattenplan inklusive faunapassager.

Förstärk stadens näringslivsarbete. Utveckla stadens arbete med näringslivskontakter och gör det enklare för företag i Västerås genom till exempel en väg in.

Fler i arbete. Västerås Stad ska vara en drivande kraft för att klara kompetensförsörjnigen på arbetsmarknaden.  Utveckla ungdomskontraktet för alla mellan 16 och 25. Inför Vuxenresurs för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla anställda inom Västerås stad ska omfattas av rätt till önskad tjänstgöringsgrad. Delade turer ska arbetas bort.

1000 nya bostäder varje år. Kraftsamla kring bostadsbyggandet. Samla alla aktörerna på bostadsmarknaden. Ta fram en ny markanvisningspolicy. Ge Mimer ett mål för bostadsbyggande. Mimer ska kunna bygga minst 1000 nya lägenheter på fem år.

Hela kommunen. Det ska vara gott att leva och möjligt att bygga bostäder i hela kommunen. Förtäta staden och kommundelarna, värna grönytor, stadsdelsskogar och naturområden för fritid och rekreation. Landsbygdsäkra alla beslut.

Integrationen vår största utmaning. Förbättra integrationen på arbetsmarknaden och mottagandet till nyanlända. Vi vill ytterligare utveckla och förbättra svenskundervisningen för invandrare, inriktningen ska vara att komma i arbete så fort som möjligt. Vi vill också se en ökad samverkan mellan offentliga sektorn, civilsamhället och näringslivet. Nyanlända bör få en tydlig handlingsplan som syftar till eget arbete. Staden ska kunna ta ett samlat ansvar för nyanländas etablering till exempel genom att utveckla integrationsenhetens uppdrag. Säkerställ mångfald bland Västerås stads anställda.

Höjd kvalitet i skolan. Minskade barngrupper och klasstorlekar i förskola, fritids och i de lägre årskurserna. Alla barn har rätt till en trygg skolgång, individanpassad undervisning och att tidigt få stöd i skolan utifrån sina behov. Stödet ska organiseras så att det är inkluderande och kommer de som behöver det till del. Läxhjälp till alla barn. Stärk lärare och rektorer genom kompetensutveckling, högre lön och förutsättningar att utvecklas. Ge skolorna mer lokalt inflytande. Digitala verktyg ska utgå från skolornas pedagogiska behov. Minska lärarnas administrativa börda. Valfrihet för eleven, men ingen ska behöva välja bort en skola på grund av bristande kvalitet. En stärkt elevhälsa där all personal har hbtq-kompetens.

Höjd kvalitet i äldreomsorgen. Bygg fler moderna äldreboenden. Satsa på trädgårdar och ökad utevistelse. Se över bemanningen och fortsätt satsa på teknik för att utveckla vården och omsorgen. Rätt att välja. Valfrihet som utgår ifrån individen, som ska få styra sin vardag.

Investera i infrastruktur. Bra infrastruktur är nödvändigt för en blomstrande stad. Detta gäller järnvägar, kollektivtrafik, bredband, vägar, gång- och cykelvägar, sjöfart och flyg.

Stärk kollektivtrafiken. För att fler ska kunna resa på ett smart sätt till jobbet, studierna, vårdbesök och fritiden. I första hand vill vi prioritera att servicelinjerna går fram till klockan 20.00 och med ökad turtäthet.

Nya gröna Mälarenergi. Mälarenergi ska ha som mål att leverera 100 procent förnybar energi. Mälarenergi som är stadens kommunala energibolag ska prioritera klimat- och miljöarbete. Målet är att all fjärrvärme och el som Mälarenergi producerar ska uppfylla kriterierna för Bra Miljöval senast 2020. Även transporterna av bränsle till kraftvärmeverket ska ske på ett hållbart sätt.

Satsa på maten. Vi ska fortsätta satsningen ”Framtidens mat” tills den omfattar alla stadens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och äldreboenden. Det innebär ökad andel ekologiskt och vegetarisk mat, att minska matsvinnet, att maten lagas från grunden, mer närproducerat. Köttet som serveras ska komma från djur som fötts upp i system med god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning.

Giftiga och hormonstörande kemikalier ska bort, vi prioriterar i första hand förskolan.

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-10 13:35