Utskott

Västerås arbetarekommuns styrelse har tillsatt utskott och arbetsgrupper som arbetar med olika delar av verksamheten.

Medlemsutskott

Medlemsutskottet ansvarar för att nya medlemmar får en bra och professionell första kontakt med partiet. Utskottet ansvarar för att ta fram en fungerade rutin för kontakt med nya medlemmar, ta kontakt med dessa medlemmar och informera om arbetarekommunens verksamhet och föreningar. Utskottet ansvarar för att informationsmaterial tas fram och att nya medlemmar kommer snabbt i kontakt med den S-förening man väljer att ingå i. Utskottet har i uppdrag att två gånger per år arrangera ett medlemsmingel för nya medlemmar. Utskottet leds av medlemsutskottets ordförande.

Utskottet äger rätt att adjungera personer utanför arbetarekommunens styrelse till att ansvara och utföra uppgifter. Utskottet skall rapportera till arbetarekommunens styrelse vid varje sammanträde.

Ordförande: Alexandra Olsson

 

Kampanj- och folkrörelseutskott

 KoF-utskottet har ansvar för att planera, organisera, utföra och utvärdera aktiviteter i och utanför organisationen såsom dörrknackning, stödja lokala S-föreningar med lokala stadsdelsevenemang, utåtriktade aktiviteter (mässor, festivaler, vår/höstkampanjer, rosdelning etc) samt 1:a maj. Utskottet leds av kampanj- och folkrörelseutskottets ordförande.

Utskottet äger rätt att adjungera personer utanför arbetarekommunens styrelse till att ansvara och utföra uppgifter. Utskottet skall rapportera till arbetarekommunens styrelse vid varje sammanträde.

Ordförande: Djeila Ahundzada

Styrelsens ledamöter: Solveig Nilsson, Mikael Stenås, Tommy Levinsson, Djeila Ahundzada

 

Facklig-politiskt utskott

 Facklig-politiska utskottet har till uppdrag att ha en kontinuerlig kontakt med de fackliga organisationerna. De fackliga organisationerna skall bjudas in till att delta i det fackliga utskottet. Utskottet skall lyfta frågor från partiet och ta emot inspel och åsikter de från de fackliga organisationerna och lyfta dessa till arbetarekommunens styrelse. Utskottet skall arbeta uppsökande gentemot samtliga fackliga organisationer från LO, TCO och SACO. Utskottet skall vara ett samverkansorgan med fokus på facklig-politisk samverkan och de fackliga organisationernas ”väg in” i partiet.  Utskottet leds av den fackliga ledaren.

Utskottet äger rätt att adjungera personer utanför arbetarekommunens styrelse till att ansvara och utföra uppgifter. Utskottet skall rapportera till arbetarekommunens styrelse vid varje sammanträde.

Ordförande: Jakop Yildiz

Styrelsens ledamöter: Jakop Yildiz, Josefine Bäckström, Dennis Nilsson

 

Studieutskott

Studieutskottet har ansvar för att samordna, organisera, utföra vissa utbildningar och utvärdera genomförda arrangemang. Utskottet ansvarar för samordning och uppföljningen med Framtidsverkstans arrangemang, ansvarar för att genomföra kandidat- och förtroendeutbildningar och att leda och samordna kontakt med ABF och studiecirkelverksamhet. Utskottet beslutar själv om att utöver dessa uppgifter anordna annan studieverksamhet i Arbetarekommunen. Studieutskottet har ett särskilt uppdrag att verka för samt arrangera öppna möten.  Utskottet leds av studieutskottets ordförande.

Utskottet äger rätt att adjungera personer utanför arbetarekommunens styrelse till att ansvara och utföra uppgifter. Utskottet skall rapportera till arbetarekommunens styrelse vid varje sammanträde.

Ordförande: Jenny Setterholm 

 

Pensionärsutskottet

 Gamla Gardets styrelse utgör arbetarekommunens pensioärsutskott

Ordförande: Roland Sundgren