Framtidens storregioner

När vi går vidare med arbetet med framtida storregioner är det flera partiföreträdare som upprepat vikten av ett sammanhållet län, inte minst när vi går in i diskussioner med företrädare från andra län och kommuner. Även vi inser vikten av att i våra kontakter med andra uppträda som ett enat och sammanhållet län.

Det är mot den bakgrund som vi anser det märkligt och lite provocerande att partidistriktet så ensidigt arbetat för att få till ett samarbetsavtal med Kronoberg och Blekinge vars partidistrikt mycket tydligt uttalat att deras första hands val är att söka sig mot Skåne och en framtida sydsvensk storregion.

NYA GREPP
Man kan närma sig frågan om framtida storregioner på flera sätt, det är alltid spännande att utifrån sin egen kommuns utgångspunkt rita bästa tänkbara kartbild för att sedan smärtsamt konstatera att den verkligheten endast gäller i min egen hemkommun. Ett annat sätt att närma sig frågan kan vara att ta fäste på vilka slutsatser man drog i den parlamentariska grupp som utredde frågan och som faktiskt kom fram till en hel del konkreta ställningstaganden.

En av de viktigare slutsatserna man drog var att antalet invånare bör vara mellan 700 000 till dryga miljonen detta bland annat för att säkerställa möjligheten att med eget skatteunderlag kunna påverka framtida infrastruktursatsningar mm, vilket är helt avgörande för en regions utveckling och framtid.

En annan viktig synpunkt var att man i möjligaste mån skulle försöka bilda så naturliga och runda regioner som möjligt, finns det sedan en naturlig geografisk sammanhörighet i en region är det en oerhörd styrka för att få till ett så brett folkligt stöd som möjligt. Utifrån detta resonemang tycker vi att partidistriktet istället för att ensidigt närma sig en sydsvensk region som aldrig skulle kunna få något folkligt stöd i vårt län, borde man istället ta sin utgångspunkt i ett sammanhållet SMÅLAND som av tradition är en mycket starkt sammansvetsad region där själva namnet utgör ett mycket känt och naturligt varumärke.

Om partidistriktet har för avsikt att företräda hela Kalmar län i det framtida arbetet med att förhandla och diskutera olika geografiska lösningar är det vår mycket bestämda uppfattning att man bör väga in dessa för oss mycket viktiga ställningstaganden.

FRAMTIDEN
Vår förhoppning är att om partidistriktet arbetar för att få till ett gemensamt synsätt med Kronoberg samt Jönköping om ett enat Småland som utgångspunkt blir det betydligt enklare att även få till konkreta diskussioner med övriga grannlän både i norr och söder vilket skulle gynna den framtida processen både vad det gäller ett enat län, men även en tillräckligt stor region för att möta framtidens utmaningar.


Peter Wretlund, Kommunalråd Oskarshamn.          Bo Bergman, Kommunalråd Hulsfred.

Tomas Kronståhl, Oppositionsråd Västervik.          Jan Henriksson, Oppositionsråd Vimmerby

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-08 07:50