Holiday Club

Holiday club

Det finns för tillfället ingen fråga som diskuteras mer livligt och utifrån alla tänkbara vinklar som holiday club vara eller inte vara. Faktum är dock att det finns en mängd positiva effekter ifall den här satsningen blir verklighet. Besöksnäringen är idag den näring i Sverige som ökar mest och har potential att öka ännu mycket mer. För oss Socialdemokrater finns det ingen värdering om att industrijobb skulle vara mer värda än andra arbetstillfällen till exempel i service eller besöksnäringen, därför är det viktigt att sätta ner foten i den här frågan och aktivt verka för att detta projekt blir verklighet. Arbetslöshet och utanförskap är definitivt ingen bra start i livet och ska bekämpas med alla till buds stående medel. I Västervik har vi idag alldeles för hög arbetslöshet och inte minst bland ungdomar där cirka 14 % står utan egen försörjning. Vi välkomnar och främjar alla typer av nyetableringar till våran kommun som kan tänkas ge nya arbetstillfällen.

Miljön
Miljön vid och runt sjön Maren är både fin och unik. Det står alldeles klart att en exploatering av området kommer att påverka den miljö som idag finns i området, det oavsett om det varit enbart fritidshus eller villabebyggelse eller anläggning av en golfbana. Det är därför mycket bra att kommunen redan på det här stadiet är mycket noga med att försöka bevara strandlinjer mm i området, samt att göra området mer tillgängligt för allmänheten.


Multihall
När det gäller kommunens engagemang i en eventuell multihall måste man ta med i beräkningen att en dylik satsning aldrig kan göras på rent kommersiella grunder utanför storstadsregionerna. Man måste se helheten i ett sådant här projekt, multihallen kan vara den avgörande faktorn när det gäller att få Västervik till att bli en besöksattraktion på året runt basis, och därmed skapa den rese anledning till våran kommun som vi alla så gärna vill. Därför är avsikten att det lokala näringslivet i Västerviks kommun tillsammans med kommunen bildar ett gemensamt bolag för ägande av själva hallen. Lyckas vi med att ro det här projektet i hamn så ser möjligheterna för inte minst ungdomen till att få ett arbete betydligt bättre ut.

Västerviks Arbetarekommuns styrelse.
Tomas Kronståhl.

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-20 10:39