Hur styr du kommunen Harald Hjalmarsson?

 

Hur fungerar styrningen, ledningen och demokratin i vår kommun? Vilken roll har kommunfullmäktige idag? Är det rimligt att viktiga och avgörande beslut fattas av tre vise män, vid sidan om fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolagstyrelser? Vem har/tar idag ansvar för verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut?

Här är enligt min mening tre aktuella exempel på bristande demokrati, ledning och styrning av vår kommun:

 

Vår kommuns kostverksamhet

Den 29 november 2007 beslutade kommunfullmäktige ”att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en utredning avseende kostverksamhetens framtida omfattning och struktur, med redovisning senast den 31 maj 2008”.

 

Den 30 oktober 2008 beslutade Tekniska nämnden att genomföra en kostutredning. En styrgrupp och en arbetsgrupp skulle tillsättas och bestå av representanter för kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden. Utredningen skall redovisas senast den i september 2009.

 

Den 18 december 2008 beslutade kommunfullmäktige ”att uppdra till kommunstyrelsen att snarast redovisa kommunfullmäktiges beslut från 2007 kring en utredning om kommunens kostverksamhet. Utredningen skulle även granska transportavtalet för kostverksamheten. Redovisas på framtidsdagarna 24-25 februari 2009”.

 

Nu i mitten av mars har någon kostutredning inte setts till. Styrgruppen har inte träffats, arbetsgruppen är inte tillsatt. I början av april skall underlaget för nästa strategiska plan och budget 2010-2012 ut på remiss. En viktig fråga i planen är vår kommuns framtida kostverksamhet, där fullmäktige bör ta ställning till om skolmaten och maten till de äldre fortsatt skall hanteras i centralkök eller utlokaliseras till mindre kök eller enheter. Något underlag för detta beslut finns ännu inte trots två fullmäktigebeslut.

 

Äldreomsorgen

Den borgerliga majoriteten (M, FP, C, VDM) antog vid socialnämndens sammanträde i januari en handlingsplan för särskilt boende i äldreomsorgen. Handlingsplanen innebar en nedläggning av det särskilda boendet på Dalsgården i Gunnebo och en nybyggnation av särskilt boende i centralorten.

 

Vid presidieöverläggningar mellan kommunstyrelsens och socialnämndens presidier den 11 februari konstateras att frågan om särskilt boende inte är politiskt hanterad mer än i socialnämnden. Presidierna är nu eniga om att Dalsgården plus nybyggnationsalternativet i centralorten skall vara med i en fortsatt hanteringen av ärendet.

 

En dryg vecka efter socialnämndens beslut fanns uppenbarligen ingen politisk majoritet för en nedläggning av Dalsgården. Under denna vecka hann dock den borgerliga majoriteten basunera ut nedläggningsbeslutet, till priset av stor oro bland boende och personal på Dalsgården.

 

Kommunens budget/ekonomi 2009

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 beslutade fullmäktige att göra ett antal mindre justeringar i den tidigare antagna budgeten för 2009. Budgeten antas med ett beräknat överskott på 9,9 miljoner kronor för 2009.

 

Dagen före fullmäktigesammanträdet presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin prognos över skatteutfallet för kommunerna 2009. För vår kommun innebar prognosen att skatteintäkterna skulle minska med 34 miljoner jämfört med tidigare beräkningar. Till denna information togs ingen hänsyn vid fullmäktiges beslut.

 

Vid kommunfullmäktiges februarisammanträde redovisas att kommunens skatteintäkter kommer att bli ytterligare 8 miljoner mindre än beräknat (totalt -42 miljoner för 2009), utifrån en ny prognos från SKL.

 

Det som nu håller på att ske är att vi har en kommunal ekonomi som går mot ett brakunderskott 2009/2010 på kanske 40-50 miljoner kronor. Vad gör då vår politiska ledning i kommunen? Drar i handbromsen och tar hänsyn till de nya beräkningarna för kommunens ekonomi? Nej. Ber till högre makter (den borgerliga regeringen) att tillskjuta ökade statsbidrag till landets kommuner? Kanske. Bedriver strutspolitik? Ja. Den lagda budgeten i antagen strategisk plan skall gälla.

 

Priset för detta kommer att bli neddragningar och besparingar i vår kommun under 2010 och 2011 som invånarna i kommunen aldrig tidigare upplevt.

 

I vår kommun har en ny maktkoncentration och styrform införts – presidiedemokratin. Tre vise män och en kommundirektör som tillsammans med presidierna i nämnder och bolagsstyrelser överprövar eller omprövar fattade beslut. Detta som vi samtidigt har en kommunstyrelse som inte verkar ha ett totalgrepp om kommunens verksamhet och ekonomi. Detta som vi samtidigt ser att fullmäktiges roll och uppgift alltmer utarmas.

 

Vår kommun är värd en bättre styrning och ett kommunfullmäktige som återfår sin roll som kommunens högsta beslutande organ.

 

Christer Selö (S)

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-18 18:40