Maud, var tog E22:an vägen?

En rapport som beskriver konsekvenserna av centerns politik i Kalmar län.


1. Välkomna till Kalmar län!

I dagarna samlas över 1000 centerpartister till stämma i Kalmar län. Vi ifrån socialdemokraterna vill välkomna alla ombud, gäster och centersympatisörer. Men vi vill också påminna ombuden om de frågor som är särskilt viktiga för glesbygdslänet Kalmar. Frågor där centerpartiet hitintills inte har levt upp till rollen som landsbygdens försvarare och företrädare, snarare tvärtom. 

Kalmar län har en lång folkrörelsetradition och våra bägge pariters politik har stått nära varandra när det gäller att värna glesbygden. Det har alltid varit centerpartiet och socialdemokraterna som har stått upp för bl.a. bättre service i glesbygd och bättre kommunikationer. Centerparitet och Socialdemokraterna har också på många sätt stått för det föreningsliv som har bedrivits i länet. Det har sprudlat av aktiviteter på folkets hus och i bygdegårdar. På många orter har det varit naturligt att antingen ansluta sig till centerpartiet eller socialdemokraterna.

Det har dock hänt något med centerpartiet. Vi möter många som känner sig svikna av sitt gamla parti. Sedan strax före valet 2006 blev centerpartiet ett nytt slags högerparti. Partiet lägger sig till höger om moderaterna och gör stora angrepp på våra grundläggande värden i samhället, såsom arbetsrätt, trygghet när man blir sjuk eller arbetslös och rätten till högre utbildning. Man lämnar också glesbygdspolitiken och satsar nu istället på att vinna väljare i storstäderna.

Denna nya politik från centerpartiet får nu också konsekvenser för oss som bor och verkar i Kalmar län. Detta svek mot glesbygden och Kalmar län vill vi försöka beskriva genom denna rapport. Som avslutning presenterar vi vår alternativa politik, en politik som på ett bättre sätt tar tillvara landsbygdens intressen. Jag skulle vilja påstå att socialdemokraterna i och med centerns omsvängning numera är ensamma som landsbygdens parti.

Håkan Juholt
Distriktsordförande Socialdemokraterna i Kalmar län

 

2. Vägen som glömdes

För att vidga arbetsmarknadsregionerna och verka för fler etableringar som leder till fler jobb är en upprustning av vårt vägnät avgörande. Det gäller framförallt Europaväg 22. Under den socialdemokratiska regeringen inleddes ett stort arbete med att mittseparera vägen för att få en säkrare och snabbare väg. Dessutom togs beslut i den nationella väghållningsplanen om fortsatta ombyggnationer och mittsepareringar 2012-2015. Under 2006 aviserade dessutom den socialdemokratiska regeringen att en ombyggnad av E22:an från Malmö i söder till Norrköping i norr nu står högst upp på prioriteringslistan vad det gäller viktiga vägprojekt.

Centerpartiets infrastrukturminister Åsa Torstensson och den borgerliga regeringen har nu tagit bort alla viktiga vägprojekt från den nationella väghållningsplanen. Kalmar län är nu en vit fläck på kartan över viktiga vägprojekt fram till 2015. Dessutom finns inga besked om när och var nya viktiga projekt kan komma till stånd i länet. Europaväg 22 är inte längre prioriterad.

3. Järnvägen som glömdes

Den socialdemokratiska regeringen beslutade även för en nationell investeringsplan för Banverket. I den upptogs en rad viktiga investeringar för landets järnvägsnät. Bland annat upptogs en investering på sträckan Emmaboda-Karlskrona år 2012-2015. Detta var ett mycket angeläget projekt för att knyta samman Växjö-Kalmar-Karlskrona till en fungerande arbetsmarknadsregion.

Centerpartiets infrastrukturminister Åsa Torstensson och den borgerliga regeringen har nu tagit bort sträckan Emmaboda-Karlskrona från den nationella investeringsplanen för järnvägar. Istället satsas stora resurser i Stockholms innerstad. Vi får heller inga besked vad det gäller andra viktiga satsningar på järnvägar i länet. Detta gäller inte minst sträckan Västervik-Linköping.

4. Rapporten som glömdes

Under den socialdemokratiska regeringen togs en rad initiativ för att ge Kalmar län samma förutsättningar som andra län. Vi konstaterade då att det finns brister och orättvisor mellan länen vad det gäller andelen statliga jobb och storleken på de satsningar som görs inom bland annat inom infrastrukturen.

När regeringen blev uppmärksammat på detta tillsattes en särskilt kontaktperson för Kalmar län för att utreda behovet samt verka för att skillnaderna utjämnades.

En rad beslut togs med Ulf Lönnkvist rapport som bakgrund. Det viktigaste var kanske principbeslutet om att all statlig ny eller omlokaliserad verksamhet i första hand ska prövas till Kalmar län. Centerpartiet har nu via regeringen rivit upp detta beslut. Man säger att man inte tar hänsyn till beslut som togs av den förra regeringen.

Rapporten är nu en hyllvärmare och inget statsråd från centerpartiet vill kännas vid tidigare beslut eller verka för att nya beslut tas för Kalmar läns utveckling. Nu sätts istället hinder för utvecklingen ut. Mycket viktiga infrastruktursatsningar lyfts bort från de nationella framtidsplanerna, inga nya statliga jobb tillskapas och politiken leder till att våra kommuner får ta över kostnader som tidigare var statliga angelägenheter.

5. De statliga jobben som glömdes

Kalmar län är det län i landet som har minst andel statligt sysselsatta. Enbart 2,9 procent av länets förvärvsarbetare är statligt anställda. Detta ska jämföras med riksgenomsnittet som ligger på 5,9 procent. Man kan också jämföra siffran med Gotland, som liksom stora delar av Kalmar län också är en isolerad arbetsmarknadsregion, där 6,8 procent är statligt anställda. Den socialdemokratiska regeringen tog en rad beslut för att utjämna denna orättvisa. Nya statliga jobb etablerades till Kalmar län, bland annat inom kriminalvården, CSN, högskolan och Försäkringskassan. Dessutom tog regeringen ett viktigt principbeslut om att all ny eller omlokaliserad statlig verksamhet först ska prövas till Kalmar län.

Den borgerliga regeringen vill nu inte längre kännas vid beslutet om att i första hand pröva statlig verksamhet till Kalmar län. Vid en direkt fråga hävdar man att det inte finns och att man inte avser ta ett nytt liknande beslut. Vi ser inga nya initiativ för fler statliga jobb i Kalmar län.

6. Högskolan som glömdes

Centerpartiet har satt sig i samma regering som moderaterna, ett parti med en mycket negativ inställning till de små och medelstora högskolorna. Moderaterna har exempelvis konsekvent röstat nej till alla förslag i riksdagen som handlat om nya resurser till Högskolan i Kalmar. Partiet har också kallat de mindre högskolorna på ett föraktfullt sätt för ”bygdehögskolor”. Denna glesbygdsfientliga politik stöds nu uppenbarligen av centerpartiet.

Med centerpartiet och den borgerliga regeringen bromsas nu utvecklingen av Högskolan i Kalmar län. Inga nya satsningar görs på fler högskoleplatser, rektorn tvingas därför till att genomföra personalnedskärningar. Resultatet blir att morgondagens ungdomar i Kalmar län inte ges samma möjligheter att studera som gårdagens. Risken är också stor att andelen studenter med bakgrund i arbetarklassen kommer att minska. Regeringen tycks istället vilja satsa på de ”fina” universiteten i storstäderna.

Regeringen har nyligen utsett en ny universitetskansler som har gjort uttalanden som också hotar de mindre högskolorna. Han har sagt att antalet universitet bör minska från 14 till 5. Vi utgår ifrån att universitetskanslern uttalande har stöd i regeringen eftersom han arbetar på dess uppdrag. De tankegångar som universitetskanslern uttrycker har nämligen funnits hos borgerliga politiker. Frågan är om Högskolan i Kalmar därmed är nedläggningshotad? Här är centerpartisterna skyldiga ett svar vid sin stämma.


7. Kommunerna som glömdes

Nedan följer exempel på hur Centerpartiet medverkar till att vältra över kostnader från staten till kommunerna, där glesbygdskommuner med svag skattekraft och befolkningsutveckling blir de stora förlorarna.

• Arbetsmarknadspolitiken har kraftigt bantats ned. Resultatet blir att arbetslösa tvingas sluta på utbildningar och annat som rustar dem för morgondagens arbetsmarknad. Exempelvis har projektet Gröna jobb inom skogsbruket lagts ned. Tidigare arbetslösa skogsarbetare har genom projektet arbetat inom kultur- och naturvård. Politiken leder också till mindre statliga anslag för den lokala arbetsmarknadspolitiken. Många kommuner i länet tvingas att satsa egna kommunala medel för att behålla så mycket som möjligt av arbetsmarknadsutbildningarna.

• De statliga medlen för kommunala sommarjobb, de så kallade ppp-platserna, har försvunnit. Detta trots att centerpartiet lokalt i valrörelsen sade sig vilja värna praktikplatserna. Nedskärningarna innebär att kommuner antingen får sluta erbjuda ungdomar möjlighet att få ett sommarjobb eller ta kostnaden själva.

• Anslagen till vuxenutbildningen skärs ned kraftigt. Många ungdomar och vuxna får inte längre möjligheten att komma igen, att få en andra chans.  Kommunerna tvingas därför skära ned antalet platser alternativt skjuta till egna resurser.

• Staten lyfter bort viktiga projekt inom infrastrukturen som bland annat redovisas ovan. Istället tvingas Kalmar läns kommuner och landsting att själva erbjuda staten ett förskotteringspaket för att finansiera och tidigarelägga viktiga projekt för Kalmar läns utveckling. Cirka 2 miljarder kronor ska nu finansieras av glesbygdskommuner istället för staten.

8. Utjämningen mellan stad och land som glömdes

Alla människor i Sverige måste ha samma rätt till en bra skola, vård och omsorg för att kunna leva ett rikt och utvecklande liv. Detta gäller oavsett om man bor i Emmaboda, Vimmerby, Bjuv eller Stockholm. Dit har vi inte nått än. Det är inte bara orättvist – det innebär också att landet som helhet får en sämre utveckling.

Sverige är ett stort och avlångt land som rymmer mångfald och olikheter. Det är en tillgång vi ska ta tillvara. De olika förutsättningarna i vårt land måste också avspeglas i politiken. Inom den regionala utvecklingspolitiken vill vi skapa utrymme för olikheter att kunna blomma, samtidigt som målet är gemensamt – utveckling, sysselsättning
och tillväxt i alla delar av landet. Givetvis har olika delar av landet olika förutsättningar och det måste vi vara medvetna om när vi bygger landet.

Därför tycker vi socialdemokrater att det är självklart att rika kommuner och landsting ska dela med sig för att hjälpa människor i andra delar av landet att få en bra välfärd. Vi står för en politik där närmare 3,5 miljarder kronor per år har satsas i särskilda medel på regional utveckling, detta vid sidan om exempelvis historiskt stora satsningar på högskolan och infrastruktur.

Tyvärr tycks inte centerpartiet längre ställa upp för denna omfördelningspolitik.

Centerpartiet medverkar till att förändra det så viktiga skatteutjämningssystemet som utjämnar skillnader mellan fattiga och rika kommuner. Något som aldrig trodde var möjligt för Centerpartiet. Förändringen innebär att de välbärgade kommunerna vinner på förändringen medan Kalmar län dräneras på 40 miljoner kronor årligen.

I nedanstående tabell redovisas hur förändringen slår för kommunerna i länet och exempel på kommuner som vinner på beslutet:

                              Invånarantal    Förlorade intäkter
Borgholm                       10 983               823 725 kr
Emmaboda                       9 436               707 700 kr
Hultsfred                        14 306            1 072 950 kr
Högsby                             6 033              452 475 kr
Kalmar                             61 321           4 599 075 kr
Mönsterås                       13 111              983 325 kr
Mörbylånga                      13 520           1 014 000 kr
Nybro                               19 680           1 476 000 kr
Oskarshamn                    26 244           1 968 300 kr
Torsås                               7 154              536 550 kr
Vimmerby                         15 588          1 169 100 kr
Västervik                          36 400          2 730 000 kr
    
Landstinget i Kalmar län                       23 000 000 kr
    
Summa Kalmar län                                40 533 200 kr
  
Exempel på gynnade kommuner:  
                                                   Minskade kostnader
Danderyd                      30 492            11 500 000 kr
Ekerö                             24 301              3 961 063 kr
Lidingö                           42 321            14 643 066 kr
Nacka                            82 421            20 687 671 kr
Stockholm                    782 885            64 196 570 kr
Vellinge                          32 270              6 712 160 kr

 
9. Glesbygden som glömdes

Regeringen genomför en politik som på en rad områden ger försämringar för boende i Kalmar län. Här är ytterligare några exempel:

• Kostnaderna för bilkörning ökar. Något som är ett oerhört hårt slag för många människor i glesbygd. En extra skatt på bilförsäkringen införs och bensinpriserna skjuter i höjden. Fjärran syns nu löften från centerpartister om sänkta bensinskatter.

• Förändringen av fastighetsskatten gynnas enbart rika storstadsområden. Istället får de som nu inte har dyra lyxvillor istället betala skatt på uppskjutna vinster och ökad skatt när de säljer sin bostad. I centerpartiets Sverige tar man nu pengar från människor i glesbygd och ger till miljonärer i Danderyd.

• Centerpartiet säger nej till bättre service i landsbygd. Infrastrukturminister Åsa Torstensson har nu avstannat det viktiga arbetet, som inleddes av den socialdemokratiska regeringen, om att ha en maxgräns på 1 kilometer till sin brevlåda. Det är tydligen inte längre viktigt för Centern att utveckla lantbrevbärartjänsten och erbjuda rimliga servicenivåer i glesbygd.

• Centerpartiet är överkörda i frågan om statligt stöd till bredband, en viktig modern infrastruktur som hela landet borde garanteras.

10. Vi glömmer inte Kalmar län!

Vi socialdemokrater i Kalmar län vill att vår region ska vara en föregångsregion i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi tror att omställningen är nyckeln till ett expansivare och långsiktigt starkare län. Vi har unika förutsättningar att lyckas. Redan idag är Kalmar det län i Sverige som har flest miljösysselsatta personer. Det handlar om människors och djurs hälsa, ekonomi, tillväxt och jobb, regional utveckling, livskvalitet, trygghet och att värna det unika naturlandskap som finns i Kalmar län.

Vi ska peka på några viktiga områden för att utveckla Kalmar län och för att klara den omställning av näringslivet som nu sker.

Infrastruktur
Ett populärt begrepp är regionförstoring. Det ska givetvis inte bara diskuteras i storstadsområden utan i lika hög grad i Kalmar län. De tre residenskommunerna Kalmar, Växjö och Karlskrona måste knytas närmare varandra. Den norra länsdelens kontakter med Östergötland, bl.a. Linköping, måste stärkas.

För att regionförstoringen ska bli framgångsrik krävs det goda kommunikationer. E 22 är livsnerven i Kalmar län som binder samman trafiksystemen i sydöstra och södra Sverige samt östra Europa. Mittseparerade vägbanor med 110-standard är ett måste för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten mellan de norra länsdelarna samt södra Sverige och vice versa. Tillgängligheten till Köpenhamn, Kastrup och Malmö med dess utbud av arbetstillfällen, utbildningscentrum och näringsliv är viktig för det lokala näringslivet och länsinvånarna för att åstadkomma en positiv regional utveckling.

Kust-till-kust-banan binder samman de tre residensstäderna Kalmar, Växjö och Karlskrona. För att utveckla arbetsmarknads- och högskoleregionen behöver de satsningar som redan är beslutade för banan snarast genomföras. Vi förutsätter att upprustningen av sträckan Emmaboda–Karlskrona genomförs liksom ombyggnaden av bangården i Nybro på sträckan Kalmar–Växjö.
Moderna och snabba järnvägstransporter behövs även i de norra länsdelarna. Stångådalsbanan och Tjustbanan behöver elektrifieras och moderniseras för att öka tillgängligheten till Linköping och Jönköping.

Kalmar län är ett län som har många besökare, främst under sommarmånaderna. Detta medför att det finns ett stort behov av separata vägar för bilar och cyklar i många delar av länet, inte minst på Öland.

En annan angelägen åtgärd är att bygga ut trafiken med både färja och flyg mellan sydöstra Sverige och länderna runt Östersjön. Den befintliga Gotlandstrafiken via Oskarshamn bör utvecklas med förbindelser via norra Öland och fastlandet, samtidigt som trafiken till Baltikum uppmuntras. Detta är angeläget inte minst med tanke på den växande turistnäringen.

Länets tre flygplatser i Hultsfred, Kalmar och Oskarshamn är oerhört viktiga för det lokala näringslivet. Att snabbt kunna nå Stockholm och Köpenhamn med flyg för att därmed kunna resa vidare ut i världen är avgörande för det lokala och regionala näringslivets utveckling.

Fortsatt satsning på utbildning
Högskolan i Kalmar har fått en mycket stor betydelse för länet. Utvecklingen av högskolan måste fortsätta.

Målet måste vara att den stärker sin position som hela länets högskola. Det är inte minst viktigt att möjligheterna ökar att studera på distans. Fler kan då studera och bo kvar i hemkommunen. Rock-City i Hultsfred och designhögskolan i Kalmar/Nybro är goda exempel som måste följas av flera. Vi vill se en fortsatt utbyggnad av högskolan och dess forskning med ökad inriktning på miljösektorn.

På det sättet kan vi befästa vår tätposition när det gäller andelen gymnasieelever som söker vidare till högre utbildning.

Rock-City i Hultsfred och designhögskolan i Kalmar/Nybro är bra exempel på utbildningar som förläggs i kommu¬nerna runt om i länet. Vi vill nu gå vidare och satsa ytterlig¬are på nischade utbildningar. Ökad forskning och nya utbild¬ningar inom miljöteknik ser vi som nästa stora etablering.

Utbildningsnivån inom svensk skogs- och träindustri, bland befintlig personal, om man jämför med andra länder är relativt låg. I samarbete mellan industrin, högskolan och andra aktörer vill vi starta nya utbildningar för framtidens personal inom skogs- och träindustri.

Genom Arlas satsning på en mjölkpulverfabrik i Vimmerby byggs en stor kunskap upp inom livsmedelssektorn. Detta bör tillvaratas genom att det inrättas en högskoleutbildning med inriktning på livsmedel i Vimmerby. Livsmedelssektorn är en framtidsbransch för Kalmar län som måste tas till vara.

Träbyggnad
Kalmar län måste öka kun¬skaperna om den nationella träbyggnadssatsningen och stärka fortbildningen inom träbyggandet.

Produktion av små trähus har länge skett i länet och det finns en stor kompetens. Att ta steget därifrån över till det mer spektakulära och stora, flerbostadshus och offentliga byggna¬der, det är den utmaning som nu ligger framför oss.

Vi vill där¬för att högskolan i Kalmar får ökade forskningsresurser inom detta område. Forskningen ska ske i nära samverkan med närings¬livet och skapa förutsättningar för nya etableringar och arbetstillfällen.

Skogsnäringen är mycket viktig för Kalmar län. Näringen sys¬selsätter många inom skogsbruk och sågverk. Vi vill se ett ökat byggande i trä. Det är miljövänligt, stärker regionens träprofil och ökar träbyggnadernas attraktions¬kraft.

Näringslivet
Det är viktigt att bevara och utveckla den basindustri vi har i länet. I ivern att hitta nya verksamheter får vi inte tappa bort de utvecklingsmöjligheter som finns hos redan existerande företag. Men det handlar också om att stödja ett nyföretagande som utgår från bl.a. bioteknik, livsmedels- och miljöteknik. Både i utvecklandet av befintliga företag och branscher och i satsningen på nya krävs ett nära samarbete mellan företagen samt utbildning och forskning.

Vi vill som exempel peka på den företagsutveckling som pågår i Västervik. Där finns bl.a. ett stort antal små och medelstora företag inom båtindustrin som arbetar med plast och kompositer. Inom denna sektor har ett antal nya projekt startats.
En handlingsplan har tagits fram med syfte att stödja små och medelstora företag. Projektet ska resultera i konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Det stöds med statligt regionalstöd och mål 2-medel.
Detta är ett exempel på hur staten samverkar med lokala och regionala intressenter för att utveckla näringslivet och stärka arbetsmarknaden. Det är angeläget att en sådan samverkan kan fortsätta.

Vindkraft och vågkraft
Vindkraftsbyn i Kalmarsund, forsknings¬stationen och vindkraftsexpon i Berg¬kvara är alla betydande verksamheter för vår region. Företagen i Kalmar län bör verka i hela produktionskedjan vad gäller vindkraft. Alltifrån forskning, produktutveckling, tillverkning och etablering av nya vindkraftsverk. För att detta ska vara möjligt krävs ytterliggare resurser till forskning samt ökad samverkan mellan näringsliv, högskola, kommuner, myndigheter och regionför¬bundet.

I samband med att man bygger nya vindkraftparker i Kalmar¬sund anser vi att ny teknik för att nyttja vågornas kraft bör testas. Genom att nyttja den infrastruktur som läggs i sam¬band med vindkraften har vi här unika möjligheter att prova ny teknik. Vi vill att regeringen verkar för att ett provningscenter för vågkraft etableras i Kalmar län.

Satsning på ”upplevelseindustrin”
Kalmar län har mycket goda förutsättningar att hävda sig inom det som kallas upplevelseindustrin. Genom medvetna satsningar under de senaste åren har Kalmar län blivit ett av landets snabbast växande upplevelselän. Astrid Lindgrens Vimmerby, södra Ölands världsarv, Visfestivalen i Västervik, Salve i Kalmar, Glasriket i Nybro-Emmaboda och Rock-City i Hultsfred är några exempel. Att knyta ihop orter eller produkter med en upplevelse blir allt viktigare.

En idé är att skapa en akademi för den nya upplevelseekonomin. Tanken är att den ska arbeta direkt mot näringslivet och högskolan.

Ljud, musik och kultur spelar idag och i framtiden en viktig roll för Kalmar läns framtid. I Västervik pågår ett omfattande utvecklingsarbete kring vårt bredaste kulturarv – visan. Målet är att bli ett nationellt centrum för det tonsatta ordets bevarande, framförande och utveckling.

Även i Hultsfred (Rock-City) förvandlar man framgångsrikt sin lokala identitet till viktiga redskap för lokal, regional och nationell utveckling. I Hultsfred finns sedan 2001 en kvalificerad yrkesutbildning som arbetar med digitalisering av analoga medier (migrering), ett flertal företag inom musikindustrin samt Svenskt rockarkiv.
Det nationella ansvaret för migreringen finns nu i Västervik/Hultsfred. Regeringen bör se över möjligheterna att utveckla denna nytillkomna verksamhet.

Kärnkraft och fossila bränslen
Kärnkraften kommer att fortsätta att producera el under överskådlig tid, men ändliga fossila bränslen för uppvärmning och transporter kommer att fasas ut.
Regeringen kommer att fatta beslut om var slutförvaret av utbränt kärnbränsle ska lokaliseras. Detta är en miljardinvestering och kommer att innebära hundratals nya arbetstillfällen. Oskarshamn är en av de orter som diskuteras för en slutgiltig förvaring.

Morgondagens fordonsbränsle kommer i stor utsträckning vara sådant som vi producerar i skogen och på åker. De gröna näringarna kommer att vara viktiga för framtida högteknolo¬gisk energiproduktion.

På samma sätt måste fordonsparken ställas om. Oljetillgång¬en kommer att minska och oljan bli dyrare. Oljeberoendet måste brytas. Därför måste bilar, bussar och lastbilar drivas med alternativa bränslen. I Kalmar län finns idag en bred kompetens inom jord- och skogsbruket vad gäller att använda våra naturre¬surser på ett mer lönsamt sätt. Vi vill att det startas inhemsk produktion av miljövänliga drivmedel i länet.

Turismen
Alla län knyter stora förhoppningar till turismen som tillväxtmotor. Kalmar län hävdar sig redan idag mycket bra, men vi har mycket goda förutsättningar att hävda oss ännu bättre i konkurrensen om turister, både från vårt eget land och från andra länder.

Vi har redan pekat på en del av det som attraherar i vårt län. Ytterligare ett intressant område som bör nämnas är marin turism. Här finns det fortfarande mycket som kan göras för att ta till vara det läge Kalmar län har. Det är angeläget att snabbt ta till vara dessa möjligheter inte minst för att möta konkurrensen från andra länder runt Östersjön.

Vi har här redovisat ett antal angelägna insatser för att utveckla Kalmar län. Av redovisningen framgår att länets eget engagemang är stort och initiativkraften god. Att det finns kvar är en nödvändig förutsättning för fortsatt utveckling. Men staten måste också fortsätta att ta sitt ansvar på samma sätt som man exempelvis tidigare gjort med etableringen och utvecklandet av högskolan.

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-08-29 16:22