VÄRNA UNGDOMARNA

Det är märkligt att den borgerliga majoriteten så konsekvent vägrar att lyssna på både sakkunniga tjänstemän samt en enad politisk opposition. Vi vet att det är ideologiska skäl som ligger bakom majoritetens strutsliknande beteende där man hellre kör huvudet i sanden än att ta in krassa ekonomiska fakta till grund för sina ställningstaganden när det gäller att bifalla samtliga friskoleansökningar på gymnasienivå.

 

Alla utom majoriteten är eniga om att kommer dessa ansökningar få tillstånd av skolverket att etablera sig i vår stad kommer det med självklarhet leda till att den idag väl fungerande kommunala gymnasieskolan kommer att få betydligt mindre resurser samt alldeles för stora lokaler vilket i sin tur kommer att leda till ytterligare kraftiga besparingar på verksamheten.

 

Besparingar som inte bara riskerar att drabba gymnasieskolan utan även övriga skolan och förskolan. Vi socialdemokrater vill använda våra skattemedel med betydligt större ansvar. Vi vill att vi har resurser till att ge alla barn och ungdomar det stöd de behöver för att på bästa sätt klara skolan. Dessutom vill vi bygga ut förskolan så att vi kan erbjuda öppethållande på de tider som efterfrågas. Det kan vi inte göra om vi genom ett stort antal friskolor får kraftigt ökade kostnader.

 

Att i en situation där antalet gymnasieelever inom en tre års period kommer att minska med 35 % yrka bifall till att ytterligare tre privata gymnasiefriskolor ska få etablera sig i kommunen är inte bara märkligt utan rent av ett hot mot våra ungdomars utbildningskvalitet.

 

UNGDOMSFOKUS

 

Vi Socialdemokrater ställer oss mycket frågande till på vilket sätt dessa friskoleetableringar kommer att gynna ungdomarna i vår kommun, man hävdar från borgerligt håll att det kommer att öka konkuransen med flera friskolor. Faktum är att eftersom ingen av de tänkta friskolorna tillför något nytt i ämnesval eller utbildningsväg kommer det endast ske en urvattning av befintliga resurser både vad det gäller lärare men framförallt när det gäller avsatta medel för gymnasialverksamhet.

 

Att framhålla att ökad konkurrens skulle betyda att skolan blir bättre håller inte. Då skulle resultaten i skolorna ha förbättrats i takt med att friskolorna blivit flera och så är inte fallet. Det som är känt när det gäller friskolorna är att de generellt har färre behöriga lärare än vad de kommunala skolorna har och det är väl inte tillfredsställande när det gäller kvalitén inom skolan.

 

När vi Socialdemokrater säger nej till dessa friskoleansökningar är det av hänsyn till våra ungdomars krav och behov av en bra och rättvis gymnasieskola nu men även i framtiden.

 

Vi är övertygade om att en fortsatt utveckling av den kommunala gymnasieskolan i ett nära samarbete med bland annat det lokala näringslivet samt våra grannkommuner skulle leda till att säkerställa en skola som kan erbjuda en kvalitativt hög nivå som har en mycket bra måluppfyllelse vad det gäller möjlighet till arbete eller vidare studier på högskolan. 

 

Tomas Kronståhl (s)      Gunnar Jansson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-04 08:11