Vi sätter barnen först

De tidiga åren i förskolan och skolan är viktiga för barnens utveckling vidare i livet. Stora barngrupper, för få vuxna och olika förutsättningar gällande stöd hemifrån i skolarbetet gör att många inte får de möjligheter och chanser som alla barn och ungdomar har rätt till.

Därför föreslår vi nu en kraftfull satsning på förskola och skola i Växjö kommun, genom att satsa 20 miljoner kronor på minskade barngrupper, ökad lärartäthet och fler vuxna i skolan.

En satsning på barnomsorg på obekväma arbetstider ska göras. Barn till föräldrar som jobbar kvällar, helger och ibland även nattetid har rätt till barnomsorg med hög kvalitet.

En trygg skola ger goda resultat
Förskolor och skolor i Växjö ska ge både elever och personal en trygg studie – och arbetsmiljö. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen av oro och rädsla för att bli mobbad eller trakasserad.

Fler speciallärare och personer som jobbar med elevhälsa, exempelvis skolsköterskor och kuratorer ska finnas på våra skolor. Vi kommer även att se till att alla har en komplett barnförsäkring, både sjuk- och olycksfall, tills man fyllt 19 år eller slutat gymnasiet.

Kvaliteten på fritidshem och fritidsgårdar ska stärkas. Möjlighet och stöd till läxläsning ska finnas i skolan. Detta ger elever från studieovana hem bättre möjligheter att klara av skolarbetet. Sommarskola ska erbjudas både på grundskola och gymnasieskola för att stödja och stärka elever att nå utbildningsmålen.