Stöd och omsorg

Alla medborgare ska utifrån sina förutsättningar kunna leva ett rikt liv. Ålder, missbruk, funktionsnedsättning eller tillfälliga ekonomiska svårigheter ska inte leda till försämrad livskvalitet.

Lågkonjunktur och  hög arbetslöshet gör att fler människor hamnar i missbruk. Vi vill se ökat stöd till dessa människor och deras anhöriga.

Vi vill förbättra livskvalitén för våra äldre. En förenklad biståndsbedömning ska göras och innebär att när man uppnått viss ålder avgör man själv när man är i behov av hemtjänstinsatser i form av enklare servicetjänster eller trivselinsatser.

ör de äldre som fyller 80 år erbjuds rätt till 8 timmars insats per månad och rättighet till plats på särskilt boende när man fyllt 90 år.

Det är en självklarhet att äldre par har rätt att bo tillsammans om man så önskar. Äldre personer med annan etnisk bakgrund ska ha rätt att tala och bli förstådda på sitt modersmål.