Insändare om översiktsplanen med Åsa Karlsson Björkmarker

I februari kommer Växjö kommunfullmäktige besluta om en ny, fördjupad översiktsplan för Växjö stad. Beslutet har föregåtts av ett omfattande arbete, både på politisk-och tjänstemannanivå. Många medborgare har haft synpunkter, och många av dessa har också blivit beaktade i det slutgiltiga förslaget. Socialdemokraterna och Moderaterna i Växjö kommun är i princip överens om innehållet i planen. Det kan för en utomstående te sig något märkligt att de som betraktas som ”huvudfiender” i svensk – och också lokal – politik plötsligt är överens. Vi menar att det inte alls är konstigt. För det första har det funnits exempel långt tillbaka i tiden på hur socialdemokrater och moderater har kommit överens om infrastrukturinvesteringar och annan stadsutveckling. Det kan nog lättas förklaras med en vilja att utvecklas och en allmän syn som innebär att befolkningstillväxt i de allra flesta fall innebär positiv utveckling, som måste stöttas och uppmuntras genom politiska beslut. För det andra har vi i det här specifika ärendet valt att samtala med varandra istället för att framlägga färdiga yrkanden. På så sätt har vi socialdemokrater fått igenom tydligare beskrivningar kring vikten av att planera för mer kollektivtrafik och cyklande. Ett område- Räppe – har också tillkommit som omvandlings/utredningsområde. Detta är några exempel på där diskussionerna mellan partierna har lett till ett förslag vi gemensamt kan stå bakom. För det tredje kommer det alldeles säkert finnas detaljer och exakta gränsdragningar där vi inte kommer överens, men det är något som framför allt behandlas när det är aktuellt med detaljplaner för olika områden. Då beslutas också viktiga politiska frågor kring upplåtelseformer, tillgänglighet mm mm. En Översiktsplan pekar ut en riktning, men är i sig inget bindande dokument. Dock anser vi det som en stor styrka att det finns en bred majoritet för Växjös framtida fysiska utveckling, det ansvaret har vi varit med och tagit i den här frågan! Charlotta Svanberg (s),kommunalråd Åsa Karlsson Björkmarker (s), ordförande för Socialdemokraterna i Växjö
Sidan uppdaterades senast: 2012-02-13 12:01