Interpellation till Skol-och barnomsorgsnämndens ordförande, Patric Svensson (fp)

Resultaten i skolan sjunker dramatiskt, vilket åskådliggörs tydligt av bifogade diagram. Detta har i första hand konsekvenser för den enskilda eleven, men är också något som är mycket negativt för samhället i stort. I Kommunstyrelsens årsrapport sammanfattas både de mänskliga och samhälleliga konsekvenserna på följande sätt; ” Ofullständig grundskole-och gymnasieutbildning minskar anställningsbarheten och bidrar till utanförskap.” Min och socialdemokraternas ambition är att föra en aktiv och konstruktiv diskussion kring läget och kring vilka åtgärder som måste vidtas, och jag vill ställa följande frågor till dig; 1. Vilka är de tre viktigaste orsakerna till den uppkomna situationen? 2. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna, enligt din mening, för att komma tillrätta med problematiken? 3. Vad gör Skol-och barnomsorgsnämnden på kort och på lång sikt? Charlotta Svanberg (s)
Sidan uppdaterades senast: 2012-03-08 08:35