Rädda Bokhultet!

Lobbyn i Smålandsposten 14 februari.

Bokhultet är ett variationsrikt naturreservat och skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Nästan 200 olika sorters fågelarter har observerats, liksom sällsynta arter av insekter och mossor. Bokhultets bokskog ligger nära bokens naturliga nordgräns och är därför extra intressant. Dessutom är denna skog en av Sveriges största stadsnära bokskogar. 1993 blev Bokhultet naturreservat, vilket innebär att området har ett speciellt skydd. Nu är området också ett sk Natura 2000 område, vilket innebär att det är exklusivt utvalt som ett av de värdefullaste naturområdena i Sverige och Europa.
Vi är många som vill vistas i Bokhultet både för fritid/rekreation men också för naturupplevelsen. Biltrafiken genom Bokhultet har ökat med ca 300 fordon/dygn sedan 2002 och man kan misstänka att en del av ökningen beror på att den används som sk smitväg från riksväg 23. Den ökade trafiken är ett hot för framförallt djurliv, men också för friluftsliv.
I ett medborgarförslag från Christer Wendeler föreslogs att åtgärder ska vidtas för att minska trafiken genom detta värdefulla område. Alliansen i tekniska nämnden ville inte det, men de fick bakläxa av fullmäktige och ärendet återremitterades. Två gånger har alliansen i Växjös tekniska nämnd beslutat att ingen åtgärd behöver vidtas mer än att förstärka 50 skyltarna. Det viktigaste är dock och inte att få bilisterna att köra i 50 (idag är medelhastigheten 64 km/h). utan att minska trafiken. Fler skyltar stör dessutom naturupplevelsen.
Vi socialdemokrater i tekniska nämnden anser att mer drastiska åtgärder måste vidtas för att minska och dämpa trafiken och därmed bevara mångfalden och naturupplevelsen. Alliansen bör ta sitt ansvar och värna om området. Vi hoppas att även framtida generationer får njuta av artrikedomen som finns i vår kommun. Varför vill inte allianspartierna genomföra fler åtgärder för att bevara Bokhultet? Varför tycker allianspartierna att det är okej att använda Bokhultet som smitväg från riksväg 23?

s-gruppen i Tekniska nämnden
genom Eva Kjellberg (s) och Malin Lauber (s)

2008-02-14 13:37

TopGallery