Fem skäl att inte rösta på moderaterna

 

1. Ökade klyftor genom stora skattesänkningar

Moderaterna vill genomföra skattesänkningar på 250 miljarder kronor. Det kommer att leda till ökade klyftor i vårt land. I en intervju från 2005 klargör Fredrik Reinfeldt att han vill ha ned det totala skattetrycket från dagens cirka 50 procent till EU-genomsnittet på 40 procent. Det motsvarar ungefär 250 miljarder kronor vilket är en femtedel av vår välfärd. Denna ambition slog också moderaterna fast på den senaste partistämman i augusti 2005.

En femtedel av välfärden innebär att var femte sjuksköterska, var femte skola och att var femte polis ska bort. Det kommer att urholka den svenska välfärdsmodellen och vi kommer inte längre att kunna garantera att alla får del välfärden. I moderaternas Sverige finns det inte plats för alla. Moderaternas politik leder till ökade klyftor.

2. Otrygga jobb

Moderaterna vill försvaga facket vilket på sikt leder till otrygga jobb. Högeralliansen vill kraftigt höja avgiften till a-kassan med uppemot 300 kronor i månaden, samtidigt som de vill att medlemskap i a-kassan ska vara obligatoriskt. De vill också ta bort avdragsrätten för både a-kasseavgift och fackavgift.

Det blir svårare att hålla uppe en hög facklig organisationsgrad som är en förutsättning för att kollektivavtal ska kunna tecknas på alla arbetsplatser. Kollektivavtalsmodellen kommer att urholkas, löntagarnas ställning försvagas och lönerna pressas nedåt. Balansen mellan arbetstagare och arbetsgivare kommer att rubbas och tyngdpunkten av makten hamnar i arbetsgivarens vågskål.

3. Lägre löner
Moderaternas politik för fler jobb är att öppna upp för en låglönemarknad. Genom att sänka ersättningen i a-kassan tvingar högeralliansen arbetssökande att ta jobb till riktigt låga löner. Det är ett sätt att pressa ner lönerna främst för de grupper i samhället som redan har de lägsta lönerna. Detta eftersom a-kassans ersättningsnivåer fungerar som ett lönegolv för arbetslösa som söker jobb.

Moderaterna vill dessutom gå vidare och öppnar för att arbetslösa ska acceptera jobb som understiger 80 procent av ersättningen från a-kassan.

Så här har Fredrik Reinfeldt sagt:
”- Jag är övertygad om att många av dagens unga skulle kunna tänka sig att ta jobb till löner som ligger under avtalsenliga ingångslöner och med arbetsuppgifter som av vänsterfolk har rubricerats som mindre värda.”
Fredrik Reinfeldt, GöteborgsPosten 1994-06-13

”- Chansen för väldigt många att komma i jobb är att det växer fram jobb som inte ställer lika
höga kvalifikationskrav, säger Reinfeldt. Och återigen det är att föredra ett jobb framför att
inte ha ett jobb, och att det är vitt framför att det är svart. Nya typer av jobb kommer enligt moderatledaren att uppstå exempelvis när det borgerliga förslaget om avdragsrätten för hushållsnära tjänster införs. Fredrik Reinfeldt pekar också på att Sverige rekryterar
bärplockare från utlandet, trots att över en miljon svenskar står utanför arbetsmarknaden.”
Fredrik Reinfeldt i DN 2005-02-02

4. Slå på redan utsatta
Vi kan alla bli sjuka, förlora arbetet. Då behöver vi en god ekonomisk trygghet tills vi kan börja arbeta igen. Den tryggheten vill moderaterna rasera genom att kraftigt försämra våra trygghetsförsäkringar. Utöver att man förlorat jobbet eller tampas med en svår sjukdom ska man alltså också behöva lämna hus och hem.

Moderaterna vill också straffa de som vill bilda familj genom att både förkorta och försämra föräldraförsäkringen.

• A-kassan: Efter 200 dagar vill moderaterna sänka ersättningen från 80 till 70 procent. Efter 300 dagar vill de sänka ersättningen till under 65 procent. Den högsta dagpenningen sänks från 730 till 680 kronor.
• Sjukersättningen: Moderaterna vill försämra sjukersättningen (tidigare förtidspension) från dagens ca 65 procent till 60 procent av antagandeinkomsten (sjukersättningen grundas på antagandeinkomsten). Moderaterna vill också försämra ålderspensionen för förtidspensionärerna. Detta genom att bara 80 procent av inkomsten för förtidspensionerade ska vara pensionsgrundande, istället för hela inkomsten som idag.
• Sjukpenning: Moderaterna vill sänka sjukpenningen från 80 procent till 70 procent för den som varit sjukskriven längre än sex månader. De vill också införa en andra karensdag. De säger även nej till att höja taket fr.o.m. 1 juli 2006. En höjning av taket  innebär att fler får ut 80 procent av sin lön.
• Föräldraförsäkringen: Moderaterna vill förkorta föräldraförsäkringen med fyra månader genom att slopa en månad i föräldraförsäkringen och de 90 garantidagarna. Utöver detta vill de sänka ersättningen i föräldraförsäkringen till 75 procent.

5. Miljöförstörare
För moderaterna är miljöpolitiken en blind fläck. Deras övergripande ambition är att skära ner kraftigt på den svenska miljöpolitiken och använda pengarna till att sänka skatterna. Moderaterna vill sänka anslagen till miljöpolitiken med över en miljard, till energipolitiken med över 300 miljoner kronor och dessutom ta bort ett stort antal stöd för omställning till ett miljövänligt samhälle som miljöbonusen för vindkraftsel och skattenedsättningen för miljöförbättrande åtgärder i småhus.

Vilhelminas banner

Vi tog över!