Förslag 100-88

Förslag 100: 250 miljarder i skattesänkningar
Moderaterna vill sänka skatterna till samma nivå som resten av Europa. En skattesänkning i den storleksordningen innebär 250 miljarder kronor mindre till vård, skola och omsorg. Det innebär att var femte krona i den offentliga sektorn ska bort. Förslaget är grunden för det systemskifte som moderaterna vill genomföra och som kraftigt kommer att öka klyftorna i vårt samhälle. Grupp kommer att ställas mot grupp; fattiga mot rika, sjuka mot friska och arbetslösa mot dem som har jobb.

250 miljarder i skattesänkningar motsvarar en femtedel av vår välfärd. Eller:
o Mer än kostnaden för hela utbildningsväsendet, från förskola till högskola, eller,
o mer än de samlade kostnaderna för all hälso- och sjukvård, eller,
o mer än den totala kostnaden för alla anställda i landets kommuner.

Vid moderatstämman i Örebro 2005 fattades följande beslut:
"Den offentliga sektorns skuldsättning bör reduceras och skattetrycket sänkas till nivån i andra jämförbara industriländer”. (1) 

”I den offentliga debatten kan det framstå som om Reinfeldt är ointresserad av att sänka skatterna. Det är fel. Han vill ha ned det totala skattetrycket med bortåt en femtedel, från dagens dryga 50 procent till genomsnittet i EU som ligger på drygt 40 procent. – Jag tycker inte att Sverige ska ligga högre än genomsnittet i EU, säger han och kommer åter in på huvudbudskapet om mer arbete och mindre bidrag” (2) .
 (Fredrik Reinfeldt, Svenskar i Världen, nummer 1 2005.)

Fakta: Europas skattekvot är ungefär 40 procent av BNP (3). Skattekvoten i Sverige ligger i dag på drygt 50 procent av BNP (4). BNP är drygt 2 500 miljarder (5) och en minskning med 10 procentenheter innebär alltså en skattesänkning i storleksordningen 250 miljarder. (6)

(1) Sidan 27 i proposition 6 ”Fler som arbetar” efter moderatstämmans beslut.
(2) Svenskar i Världen, nummer 1 2005.
(3) EU-25 skattenivå uppgick 2003 till 40,3 procent av BNP enligt Eurostat.
(4) 50,7 procent av BP2006, volym 1 s. 185
(5) BNP uppskattades 2005 till 2 607 miljarder kronor.
(6) Eftersom BNP är ett dynamiskt mått blir tillväxttakten en viktig faktor för att kunna bestämma en mer exakt summa.


Förslag 99: Nej till skattereduktionen för höga anslutningskostnader av bredband
Idag kan den som installerar bredband i sin fastighet få en skattereduktion med max 5 000 kr per bostad eller lokal. Detta gynnar främst fastighetsägare i glest bebyggda områden. Moderaterna vill ta bort reduktionen (7) och på det sättet öka orättvisorna mellan olika områden i landet.

Att se till att hela landet får vara med och ta del av den nya tekniken är en viktig faktor för att möjliggöra för alla att följa med in i framtiden. Skattereduktionen för bredbandsinstallationer är ett av många sätt att underlätta denna utveckling. Den moderata politiken leder till ökade klyftor och försämrar Sveriges chanser att stå sig väl i den internationella konkurrensen.

(7)  Moderaternas budgetmotion 2005/06:Fi240


Förslag 98: Avskaffad bibliotekslag
I Sverige finns en lag som garanterar att alla kommuner har bibliotek som medborgarna kan använda sig av. Moderaterna vill ta bort denna lag eftersom de tycker att ”[b]ibliotekslagen är i dag onödig ” (8). 

De svenska biblioteken spelar en viktig roll när det gäller att minska de kulturella klyftorna mellan människor i vårt land. I moderaternas Sverige finns inga garantier för att alla svenskar ska ha tillgång till bibliotek där de kan låna böcker gratis. På det sättet ökar klyftorna och orättvisorna mellan människor.

(8)  Motion 2005/06:Kr233, av Fredrik Reinfeldt m flFörslag 97: Skärpt arbetsvillkor i a-kassan
Moderaterna vill skärpa arbetsvillkoret i a-kassan från dagens krav på arbete som är 70 timmar i månaden i 6 månader till minst 80 timmar per månad i 6 månader för att få rätt till a-kassa. (9)

Klyftorna kommer ytterligare att öka mellan de som har och de som inte har ett arbete. Istället för att stötta den som har hamnat utanför arbetsmarknaden vill moderaterna till ett nytt jobb vill moderaterna sparka på arbetslösa. I ett läge när det går bra för Sverige är det då rimligt att försämra för arbetslösa?

(9)  Moderaters budgetmotion på vårpropositionen 2005/06:Fi8, s. 133.


Förslag 96 Föräldraförsäkringen kortas med fyra månader
Moderaterna vill korta föräldraförsäkringen från dagens 16 månader till 12 månader. (10)  En månad med full ersättning och tre månader med garantiersättning slopas. Moderaternas högerpolitik leder till att föräldrarna får mindre tid med sina barn och att barnfamiljers ekonomiska situation försämras. Moderaterna sparar pengar på våra barn - vår framtid.

(10)  Moderaternas budgetmotion på våpen 2005/06:Fi8

Förslag 95: Moderaterna säger nej till utbyggnaden av landets högskolor
Moderaterna säger nej till utbyggnaden av högskolan med 17 500 nya platser. (11) Det gör att Sverige som enda industriland i världen skulle minska andelen ungdomar som får en högre utbildning. (12) Moderaterna säger att de vill satsa på kvalitet istället för kvantitet. Men Högskoleverkets utvärderingar visar att svensk högskole¬utbildning håller hög kvalitet i ett internationellt perspektiv. Om Sverige ska kunna konkurrera i den globala ekonomin måste vi satsa på utbildning, inte skära ned på den. Moderaternas motstånd mot utbyggnaden av högskolan verkar vara ett försök att slå vakt om de besuttnas privilegier.

Vi socialdemokrater fortsätter att bygga ut högskolan för att ge fler ungdomar och nya grupper möjlighet till högre studier.

De senaste tio åren har vi gjort unikt stora satsningar på utbildningens alla nivåer. Vi har satsat fem miljarder kronor på höjd kvalitet och ökad lärartäthet i skolan samt tio miljarder kronor så att 140 000 fler kan studera på högskolan.

(11) Moderaternas budgetmotion 2005/06:Fi240, Moderaternas budgetmotion 2005/06:Fi8
(12) OECD Education at a glance 2005


Förslag 94 Nej till 20 000 plusjobb inom bland annat vården och omsorgen.
Moderaterna och övriga borgerliga partier är överens om att sänka insatserna till arbetsmarknadspolitiska åtgärder med cirka 10,9 miljarder kronor. (13) I praktiken innebär det att cirka 100 000 färre får tillgång till utbildning eller praktik som gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Vi socialdemokrater sätter kampen mot arbetslösheten främst. Vi kan aldrig acceptera det slöseri av mänskliga och ekonomiska resurser som arbetslöshet för med sig. Arbete är grunden för välfärd, välstånd, tillhörighet och personlig utveckling. Vi tror inte på ett alternativ som leder till att arbetstagare får en försvagad ställning på arbetsmarknaden genom försämrade ekonomiska villkor och sämre möjligheter till utbildning och utveckling.

(13)  Moderaternas budgetmotion på våpen 2005/06:Fi8 samt högeralliansens budgetmotion på våpen 2005/06:Fi12


Förslag 93 Dyrare läkarbesök
Moderaternas fokus när de pratar om sjuka är fusk och hårdare tag. Att människor mår dåligt och faktiskt behöver sin sjukförsäkring som de själva har betalat tycks inte spela någon roll för moderaterna.

Moderaterna vill finansiera skattesänkningar för dem som tjänar mest genom att öka kostnaden för dem som är i behov av läkarvård och medicin. Högkostnadsskyddet för patientbesök ska försämras från dagens 900 kr till 1 500 kronor. Förslaget drabbar särskilt äldre eftersom de oftare än andra grupper drabbas av kroniska sjukdomar och då behöver söka vård.

Svensk sjukvård vilar på en lika enkel som genial grundtanke, nämligen att den bästa tänkbara sjukvården ska ges till alla efter behov och betalas av alla tillsammans. Den människa som är i störst behov av vård ska också få den först. Så vill vi socialdemokrater att det ska vara även i fortsättningen, men det vill uppenbarligen inte den moderatstyrda högeralliansen. I socialdemokraternas Sverige ska alla ha råd att gå till läkaren när man har behov av det. Så kommer det inte att bli om moderaterna får bestämma.Förslag 92 Otrygga jobb
De senaste åren har tryggheten på arbetsmarknaden kraftigt försämrats. Man blir allt mer sällan erbjuden fast jobb utan man slussas runt mellan t.ex. projekt- och visstidsanställningar. Det skapar otrygghet och benägenheten att ta nya kliv i livet minskar. Kanske man inte vågar ta steget att bilda familj eller investera i ett hus.

Vi socialdemokrater vill öka tryggheten på arbetsmarknaden. Fast jobb ska vara huvudregeln och möjligheten att visstidsanställa människor begränsas. Moderaterna säger nej till socialdemokraternas förslag om förbättringar för säsongsanställda och provanställda. De föreslår istället tillsammans med högeralliansens förslag i en motsatt riktning, nämligen förslag som ökar otryggheten. De vill införa flera typer av visstidsanställningar som hindrar arbetstagare från att få den trygghet som ett fast jobb ger. (14)

(14) Högeralliansens budgetmotion på våpen 2005/06:Fi12


Förslag 91 Straffa arbetslösa, sjuka och föräldralediga genom att låta dem betala högre skatt än andra
Moderaterna vill införa en form av skatteavdrag för människor som arbetar. (15) Skattesänkning är ett steg i deras ambition om att skatterna ska sänkas med 250 miljarder kronor. En så stor skattesänkning innebär att en femtedel av vår välfärd försvinner, var femte tandsköterska, var femte lärare, var femte polis.

Det föreslagna skatteavdraget kommer dock att ätas upp av högre avgifter om man har bil, behöver gå till läkare, köpa medicin eller är medlem i facket. Dessutom omfattas inte arbetslösa, sjuka, föräldralediga eller pensionärer av skatteavdraget. Moderaterna vill alltså straffa de första tre grupperna  i dubbel bemärkelse genom dels kraftigt sänkta ersättningsnivåer dels genom att låta de betala högre skatt än andra. När det gäller pensionärerna tar moderaterna ingen hänsyn till att de genom ett långt arbetsliv bidragit till vårt samhälle.

Vi socialdemokrater vill inte ha ett Sverige där klyftorna i samhället ständigt ökar och där grupp hela tiden ställs mot grupp. De som har barn mot de som inte har barn, sjuka mot friska, arbetslösa mot de som har jobb, pensionärer mot löntagare. Moderaterna saknar en politik för alla. I socialdemokraternas Sverige ska alla med.

(15)  Moderaternas budgetmotion på våpen 2005/06:Fi8


Förslag 90 Nej till fler lärare i skolan
Moderaterna har i sitt budgetförslag för 2006 föreslagit att bidraget till fler anställda i skolan ska upphöra år 2006. (16) Rätten till baskunskaper i skolan, som att läsa och skriva, har vi socialdemokrater alltid kämpat för. Vi ser dock att undervisningen i basfärdigheter har halkat efter. Det kan inte accepteras att eleverna går ur skolan utan goda kunskaper i basämnena som svenska och matematik.

Läraren är elevens viktigaste resurs för att kunna uppnå målen i skolan. Vi socialdemokrater har sedan det ekonomiska stålbadet under 90-talet haft frågan om fler lärare i skolan högt upp på vår dagordning. Vi ser tydligt att fler lärare i skolan också innebära fler elever som går ut skolan med godkända betyg.

Under perioden 2001-2006 kommer 15 000 fler lärare och andra specialister ha anställts i landets skolor och satsningen uppgår då till fem miljarder kronor. Nu tas det sista steget, som för läsåret 2005-2006 innebär en miljard kronor och motsvarar 3 000 fler anställda.

(16)  Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU1


Förslag 89 Införa en nationell skolpeng
Moderaterna och folkpartiet vill införa en statlig skolpeng. I och med detta går moderaterna ifrån sin linje att politiken ska utgå från individen. I den moderata skolan ska alla elever - avsett behov av hjälp och stöd - få samma resurstilldelning. Det blir nämligen följden om en statlig skolpeng införs. Moderaternas politik tar från elever med behov av stöd och ger till elever som redan i dag klarar sig bra i skolan.

Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att satsa på god kvalitet i skolan. Att finansiera skolan genom skolpeng främjar inte alla barns rätt till en god utbildning. Skolpengen är ett system som inte tar den individuella hänsynen som är så avgörande om skolans resurser ska fördelas rättvist, d.v.s. åt dem som har störst behov. Varför vill moderaterna öka klyftorna i skolan?


Förslag 88 Sänkt dagpenning i a-kassan med 50 kronor
Vi kan alla förlora vårt jobb. Då är det bra att det finns ett skyddsnät som fångar upp oss med hjälp av en väl utbyggd a-kassa. Det motsätter sig moderaterna. Moderaterna vill istället för trygghet sänka skatterna, framför allt för de som tjänar mest. När moderaterna sänker skatterna minskar vår gemensamma kassa och det blir mindre pengar kvar till skolan och sjukvården. Då blir det också mindre pengar kvar till att med hjälp av kompetenshöjande insatser se till att fler människor får ett jobb. Det blir mindre pengar kvar till den som blivit av med sitt arbete. Det skapar inte fler jobb - bara otrygga människor.

Moderaterna föreslår sänkt dagpenning redan från första dagen man är arbetslös. Dagpenningen sänks från 730 kronor till 680 kronor. Vi socialdemokrater vill inte ha ett Sverige där klyftorna i samhället ständigt ökar och där grupp hela tiden ställs mot grupp. De som har barn mot dem som inte har barn, sjuka mot friska, arbetslösa mot de som har jobb. Moderaterna saknar en politik för alla. I socialdemokraternas Sverige ska alla med.

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!