Otrygga försäkringar

 

Moderaternas politik för otrygghet när livet förändras
Med stöd av övriga i högerpakten vill moderaterna:

 • sänka ersättningen i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen genom att ändra beräkningsgrunden*.
 • ha högre skatt för pensionärer än övriga.
 • ha högre skatt även för arbetslösa, sjuka och föräldralediga än för övriga.
 • sänka ålderspensionen för förtidspensionärer.

Moderaterna vill dessutom:

 • fördubbla antalet karensdagar.
 • sänka ersättningen för sjuka ytterligare till under 70 procent efter sex månader.
 • sänka förtidspensionerna till under 60 procent.

* De vill räkna Sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) på ett historiskt genomsnitt. Ett års ”historisk” SGI sänker ersättningen ca 2 procent. 

Våra trygghetsförsäkringar

Socialförsäkringarna är den gemensamma benämningen för de försäkringar som garanterar oss en rimlig inkomst och trygghet när livet förändras, när vi blir sjuka, om vi skaffar barn eller ställs utanför arbetsmarknaden. Moderaterna vill genomföra försämringar i alla dessa försäkringar. Nedan följer en redogörelse för vilka försämringar moderaterna vill göra. Uppgifterna är hämtade från moderaternas motion 2005/06:m016.

Sänkt ersättning till arbetslösa
Moderaterna vill skära i arbetslöshetsförsäkringen. Efter 200 ersättningsdagar (9 månader) minskar ersättningen till 70 procent. Efter 300 dagar övergår den arbetslöse i en jobbgaranti där ersättningen ska vara 65 procent. Den högsta dagpenningen blir 680 kronor mot dagens 730 kronor.

Moderaterna vill att beräkningsgrunden för vilken ersättnings som man ska få, den s.k. sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), ska baseras på de senaste 12 månadernas inkomst.  De vill även skärpa arbetsvillkoret i a-kassan från dagens 70 timmar till 80 timmar.

Moderaternas föreslagna jobbavdrag omfattar inte arbetslösa vilket innebär att de får betala högre skatt än de som arbetar.

 • Sänkt dagpenning med 50 kronor från dag 1.
 • Sänkt ersättningsnivå från 80 procent till 70 procent efter 200 dagar.
 • Sänkt ersättningsnivå från 80 procent till 65 procent efter 300 dagar.
 • Försämrad ersättningsnivå då beräkningsunderlaget (SGI) ska grundas på de senaste tolv månadernas inkomst.

Sänkt ersättning till sjuka
Moderaterna vill sänka sjukpenningen från dagens 80 procent till 70 procent efter sex månaders sjukdom. Moderaterna vill också införa en andra karensdag.

Moderaterna vill att beräkningsgrunden för ersättningsnivån, den s.k. sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), ska baseras på de senaste12 månadernas inkomst. I dag baseras den på förväntad framtida inkomst. Det innebär en avsevärd försämring för dem som varit sjukskrivna eller arbetslösa under dessa 12 månader. 

Moderaterna säger nej till socialdemokraternas förslag om höjt tak i sjukförsäkringen från 7,5 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Den föreslagna höjningen träder i kraft 1 juli 2006. En höjning av taket innebär att de allra flesta garanteras 80 procent av sin lön i ersättning när man blir sjuk.

Moderaternas föreslagna jobbavdrag omfattar inte sjuka vilket innebär att de får betala högre skatt än de som arbetar.

Moderaterna vill även försämra för den som har sjukersättning (tidigare förtidspension). Försämringarna består av två delar. Den ena delen innebär att sjukersättningen försämras från dagens cirka 65 procent till 60 procent av antagandeinkomsten (sjukersättningen beräknas utifrån antagandeinkomsten). Den andra delen handlar om att bara 80 procent av antagandeinkomsten (den inkomst som förtidspensionen beräknas på) ska vara pensionsgrundande, istället för hela inkomsten som i dag.

 • Sänkt sjukpenning från 80 till 70 procent efter sex månader. 
 • En andra karensdag införs.  Taket ska vara 7,5 prisbasbelopp istället för 10 prisbasbelopp. 
 • Sänkt ersättning då beräkningsgrunden (SGI) försämras, den beräknas på de senaste 12 månaderna istället för den förväntade framtida inkomsten.

Försämrad föräldraförsäkring
Moderaterna vill sänka föräldrapenningen från 80 procent till 75 procent. Samtidigt vill de att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska baseras på de senaste 12 månadernas inkomst.

Föräldraförsäkringen ska också förkortas genom att dels ta bort en månad med full ersättning dels ta bort tre månader med garantiersättning. Sammantaget innebär det att föräldraförsäkringen förkortas med fyra månader från dagens 16 månader till 12 månader.

Moderaterna säger nej till höjningen av taket i den tillfälliga föräldrapenningen från 7,5 till 10 prisbasbelopp.

 • Sänkt föräldrapenning från 80 procent till 75 procent.
 • Förkortad föräldraförsäkring med 4 månader (från 16 till 12 månader).
 • Ersättningsnivån sänks då beräkningsgrunden (SIG) försämras, den beräknas på de senaste 12 månaderna.
 • Ingen höjning av taket i den tillfälliga föräldrapenningen från 7,5 till 10 prisbasbelopp.

Vilhelminas banner

Vi tog över!