Vår politik

Älmhults kommun skall vara en av södra Sveriges attraktivaste kommun. Kommunens verksamhet skall ha bra service och en hög kvalité.

·        Det skall byggas 400 bostäder i olika upplåtelseformer, under mandatperioden.

·        Det skall startas 200 företag under mandatperioden.

·        Medborgarnas möjlighet att påverka de kommunala verksamheterna skall förbättras genom olika typer av möten och inflytande över verksamheten.

 

Äldreomsorg

·        En generös bedömning för plats på särskilt boende för de som fyllt 90 år.

·        Nya platser för särskilt boende bör snarast planeras i centralorten.

·        Äldreomsorgen skall utföras i kommunal regi.

 

Skolan

·        Modern teknik i skolan ser vi som ett självklart verktyg i all undervisning.

·        Moderna språk skall få stort utrymme i vår moderna skola.

·        Vår motion om familjecentral är verklighet och den vill vi utveckla.

 

Kultur och Fritid

·        Vi vill göra Blohmé till ett levande kulturhus.

·        I samverkan mellan föreningar, kommun och näringsliv löser vi behovet av nya anläggningar.

·        Älmhults kommun skall attrahera människor och då behövs breda satsningar på kultur och fritid.

 

Miljö och Bygg

·        Vi skall ha hög kvalité på vatten och reningsverken i hela kommunen.

·        Avfallsmängden måste minskas genom bl.a. källsortering i hela kommunen.

·        Vi vill värna om strandskyddet.