Fullmäktige debatt om införande av LOV. Onsdag den 25 maj

Än en gång kommer frågan om införande av LOV - lag om valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen, att diskuteras i Gislaveds Fullmäktige. Efter att frågan blev återremitterad i december 2010 så har nu den borgliga majoriteten i kommunsstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att införa LOV senast den 31 december 2011.

Socialdemokraterna reserverade sig i kommunsstyrelsen mot beslutet med motiveringen att förslaget inte innehåller konsekvensbeskrivningar och underlag som gör det möjligt att säkerställa konsekvenserna av en så stor och viktig principiell fråga. 


 

Kommunfullmäktige den 16 december diskuterades Lagen om Valfrihet , LOV.

Vi Socialdemokrater yrkade i första hand avslag på majoritetens förslag att införa LOV i vården i Gislaveds Kommun. Detta vann inte gehör. Vårt andra yrkande var att återremittera ärendet och så blev även beslutet.

Så än är inte sista ordet sagt om den privatisering av hemtjänst som majoriteten i kommunen vill medverka till.

Vi Socialdemokrater menar att det är kommunen som även i fortsättningen skall vara den som ansvarar för att vårdtagare får den vård de behöver.

 På länken här under kan du läsa om vad LOV är.

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/vardochomsorglagenomvalfrihetlov.4.21099e4211fdba8c87b800017768.html

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-22 21:57