Motion om ökade insatser för och kompetens om HBTQ-personer

År 2013 hissades för första gången regnbågsflaggan i Halmstad för att uppmärksamma människors lika värde. Detta beskrevs som en symbolisk handling; att hissa flaggan en dag och ta ställning för människors lika värde och i synnerhet HBTQ-personer är en sak, men det som görs resterande dagar under året är dock mycket viktigare.

Fortfarande utsätts HBTQ-personer för fördomar och hatbrott. Hälsoundersökningar visar   att HBTQ-personer i allmän bemärkelse mår allt sämre samt löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa, och i synnerhet unga HBTQ-personer. Detta är ingen slump, vi lever i ett heteronormativt tvåkönssamhälle, vilket stigmatiserar HBTQ- personer. Den strukturella diskrimineringen tar sig inte enbart i uttryck i det privata livet; det existerar även inom kommuners verksamheter och i kontakten mellan myndigheter/kommun och HBTQ-personer. Att detta fortfarande är en icke-fråga är inte värdigt Halmstads kommun, ”staden med tre hjärtan”.

Det krävs insatser och i synnerhet ökad kompetens inom området. Nolltolerans mot kränkningar och diskriminering skall råda och detta särskilt vad beträffar HBTQ-personer. Få insatser görs idag och därför krävs det att vi intensifierar och framförallt prioriterar frågan i kommunen för att skapa ett mer inkluderande Halmstad där alla, oavsett sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet, ska känna sig trygga och uppleva välmående. Att ta frågan på allvar bidrar även till en attitydsförändring bland våra invånare och tyder på politisk handlingskraft samt vilja till att se alla invånare. För att veta var vi står och var insatserna behöver riktas krävs en utredning som mynnar ut i en rapport som i sin tur beskriver var insatserna bör riktas och vilka insatser som krävs.

Mot bakgrund av detta föreslår Socialdemokraterna genom Lars El Hayek kommunfullmäktige besluta;

  • Att Halmstads kommun tillsätter en arbetsgrupp som har till uppgift att utreda situationen för HBTQ-personer i vår kommun
  • Att Halmstads kommun utbildar all personal i kommunens samtliga verksamheter i HBTQ-frågor
  • Att Halmstads kommun riktar insatser till grund- och gymnasieskolor i syfte att öka medvetandet och kunskapen om HBTQ-frågor
  • Att Halmstads kommun upprättar en särskild policy med normkritisk utgångspunkt som beskriver kommunens vision
  • Att Halmstads kommun ser till att samtliga förvaltningar och bolag inkluderar ett HBTQ-perspektiv i informationsblad och dokument
  • Att arbetets utveckling redovisas årligen till fullmäktige

 

Lars El Hayek
Sidan uppdaterades senast: 2015-05-19 11:12