Pressmedelande Personalpolitik

80 miljoner kronor till personalpolitiska satsningar- Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Halmstad gör storainvesteringar i kommunens viktigaste resurs – personalen.

Vi ser en mängd skäl till att investera i vår personal.
För det första står vi inför en gigantisk utmaning i att nyrekrytera medarbetare – nu såväl somi framtiden. För det andra gör de höga sjuktalen att vi som arbetsgivare måste ge personalenbättre förutsättningar för att göra sitt jobb. Sist men inte minst måste vi höja kompetensenytterligare hos våra medarbetare så att de är rustade för en allt mer kunnig och pålästmedborgare. Därför föreslår vi följande:

- Att under två år avsätta 80 miljoner kronor till nedanstående åtgärder.

Vi är medvetna om att desssa aktiviteter har en viss uppstartstid, varför vårt förslag äruppdelat enligt följande:

- 35 miljoner kronor avsätts första året och 45 miljoner andra året.

Välmående medarbetare skapar välfungerande verksamheter
I kommunens senaste personalbokslut finns alarmerande uppgifter om vår personalssjukskrivningsdagar. Vi menar att trenden är oacceptabel och måste åtgärdas.Friskvårdsbidraget kan vara ett effektivt redskap som ger medarbetaren incitament till att görainsatser för sin hälsa. Därför föreslår vi att:

- 7 miljoner kronor ombudgeteras årligen i två år för att återinföra friskvårdsbidraget.

Gör Halmstads kommun till en mer attraktiv arbetsgivare genom kompensutveckling
Halmstads kommun måste bli mer attraktiv som arbetsgivare. Vi står inför en gigantiskutmaning de närmsta åren då vår kommun måste rekrytera nya medarbetare. Vi tror att detkommer bli allt viktigare att få växa i sin yrkesroll – inte minst den nya generationen kommeratt kräva att det finns en plan för hur de ska utvecklas i sitt jobb. Därför föreslår vi att:

- 8 miljoner kronor ombudgeteras årligen i två år för denna satsning påkompetensutveckling

Samtidigt måste vi behålla den kunskap och de erfarenhet som den äldre personalen besitter.Att inte satsa på detta anser vi inte bara vara samhällsekonomiskt oansvarigt utan ävenkompetensmässigt och socialt vansinne. Vi menar att våra äldre medarbetare måste få delamed sig av sina kunskaper till de nyanställda. Därför föreslår vi att:

- 20 miljoner kronor ombudgeteras årligen i två år för att genomföra ettgenerationsväxlingsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen,hemvårdsförvaltningen, teknik- och fritidsförvaltningen samt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.


Satsa på den yngre arbetskraften
Full sysselsättning är det givna målet gällande arbetslösheten i allmänhet ochungdomsarbetslösheten i synnerhet. Ett stort hinder för våra ungdomar att etablera sig påarbetsmarknaden efter examen är bristen på arbetslivserfarenhet och kännedom om nätverk.Vi tror att införandet av studentmedarbetare, som tillämpats i Danmark sedan 40-talet medmycket goda resultat, kan vara en lösning på problemet. Därför föreslår vi att:

- 5 miljoner kronor ombudgeteras årligen i två år för att införa studentmedarbetare sommetod.

För mer information kontakta: Anders Rosén 0706-436970

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-04 10:14