Veckobrev 2016, vecka 2-3

Veckobrev från S kommunråd

Veckan som gick

Måndag 11 januari

Veckan inleddes efter jul och nyårshelger med traditionellt måndagsmöte. Rosie var inte på plats då hon fortfarande var på semester.

 

Tisdag 12 januari

På tisdagen var Bertil på Arbetarekommunen och diskuterade förslag till nya stadgar som skall behandlas av arbetarekommunens styrelse. På kvällen var Bertil på styrelsemöte med arbetarekommunen. Anders ägnade eftermiddagen med medlemssamråd med Kommuninvest på Arenan.

 

Onsdag 13 januari

Bertil och Anders träffade viceordförandena i socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Anders avslutade dagen med ett möte med Nissans vänner.

 

Torsdag 14 januari

Bertil ägnade dagen åt inläsning och planering samt besök på Trafikverket.  Kvällen ägnades åt möte med Vallås S-förening för Anders och Bertil.

 

Fredag 15 januari

Bertil hade möte med representanter för Äventyrslandet och Riksbyggen på förmiddagen. Under eftermiddagen var Anders och Bertil på IF-metall.

 

Lördag 16 januari

Bertil deltog på arbetarekommunens planeringsdag.

 

Veckan som kommer

Måndag 18 januari

Veckan inleds som vanligt med måndagsmöte. Rosie är tillbaka efter sin semester. På eftermiddagen är det möte med våra viceordförande i nämnderna, denna gång på kulturhuset med kulturnämnden som värd. På agendan står budgetplanering inför 2016.

 

 Tisdag 19 januari

Hela dagen ägnas åt möten med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU), kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) och kommunstyrelsen (KS). På dagordningen för samhällsbyggnadsutskottet är bland annat olika utökningar av grundskolor i form av paviljonger. På ledningsutskottet ska man bland annat gå igenom förslag till nya ägardirektiv för kommunens helägda bolag.

 

Onsdag 20 januari

Bertil träffar Byggnads om vad som händer med yrkeslinjerna på Kattegattskolan. På kvällen är det möte med en av våra S-föreningar. Anders åker till Stockholm för Sveriges kommuner och landstings Internationella dag. På agendan står bland annat hur de Brysselbaserade regionkontoren bidra till ökad delaktighet i EU och SKL:s prioriterade EU-frågor 2016 kopplat till EU-kommissionens arbete 2016.

 

Torsdag 21 januari

Bertil har en dag för reflektion och inläsning.

 

Fredag 22 januari

Bertil och Anders ägnade dagen åt verksamhetsbesök på förskolor med barn- och ungdomsnämndens S-grupp och möte med deras förvaltning.

 

Reflektioner från veckan som gått
I spåkulan 2016
Vi Socialdemokrater ser fram emot ett nytt år med stärkt självförtroende och ett gott hopp om att även 2016 skall bli ett år där våra idéer både får gehör och genomförs.

Innan jul skrev vi i vår årskrönika om de olika förslag som kom ifrån oss och genomfördes, trots en majoritet av 6 andra partier. En samling partier som får allt svårare att hålla ihop sin politik. Låt oss bara ta några exempel.

Budget 2016 med plan 2017 och 2018 är en starkt underfinansierad budget som slutade i ett ospecificerat underskott på 100 miljoner. Ett underskott som kommunchefen dessutom skall lösa, inte politiken! Våra S-kamrater i kommunsverige hade aldrig hört talas om något liknande och menade att majoriteten borde avgått och lämnat över till oss när de inte kom överens om en budget.

Äldreomsorgsfrågan där Femklövern är djupt splittrad. Här är vi Socialdemokrater tydliga med att vi skall ha boende för äldre i hela kommunen inte enbart i centrum.

Utveckling av grundskolan, ett kärt ämne, där Moderaterna äntligen vågade visa korten medan Centern och Miljöpartiet med en dåres envishet håller i gamla lösningar som dessutom spär på underskottet rätt rejält.

Vad tycker Femklövern egentligen om placeringen av Kattegattskolan? Utvecklingen av Norre Katt och Bastionen?  Ja listan kan göras hur lång som helst.

Nog om 2015. Nu tittar vi i spåkulan för 2016 och vad vi ser framför oss?

Först ut på fullmäktige i februari blir äldreomsorgen. En fråga som hemvårdsnämnden diskuterat länge och väl. I denna fråga har vi gott hopp om att få majoritet för vår linje. Vi har även gott hopp när det gäller taxefrågor för våra äldre. Taxorna får aldrig vara avgörande för vilken service du kan få i vår kommun.

Därefter blir utredningen klar om placeringen av nya Kattegattskolan. En fråga som diskuterats länge och väl där vi Socialdemokrater lutar åt en placering nära Högskolan. Vi vill dock påpeka att den senaste utvecklingen i området med nedläggningen av Dormer Tools inte har påverkat oss. Vi har motionerat långt innan detta var ett faktum.

Intressant är dock Fragerus fastigheters tankar på hur man skulle kunna utveckla högskoleområdet till att även innehålla en gymnasieskola. Vi ser fram emot en skoldiskussion där kvalité och likvärdighet är de lysande stjärnorna. Elevernas utveckling står i centrum både när det gäller rena kunskapskrav och när det gäller social kompentens.

Kulturfrågorna har alltid legat oss Socialdemokrater varmt om hjärtat. 2015 presenterade vi en idé om ett så kallat kulturstråk längs med Nissan.  Ett sådant stråk förutsätter en satsning i Norre Katts park och på bastionen. Eftersom vi tillsammans med Vänsterpartiet var de enda partierna som i budgeten avsatte pengar till att utveckla området krävs det en attitydförrändring hos femklövern +. Här ställer vi vårt hopp till den nybildade parlamentariska grupp som bildats för att utveckla Norre Katt och Bastionen.

Till sist vill jag lyfta personalfrågorna. Frågor som vi under många år lyft och finansierat i vårt budgetförslag. Nu kommer nya förslag ifrån oss i en samlad motion där vi bland annat vill se att aktiva åtgärder sätts in mot de skyhöga sjuktalen.

Som ni förstår så saknar vi Socialdemokrater inte utmaningar i vår kommun. Vi förväntar oss att kloka kommunalpolitiker ifrån alla partier stöder dessa förslag som alla leder till att vi utvecklar vår fina stad och gör vår service bättre till våra kommuninnevånare.

 

 

Anders Rosén                  anders.rosen@halmstad.se                 035-13 73 06

Rosie Edlund                   rose-marie.edlund@halmstad.se             0721-57 43 28

Bertil Andersson              bertil.andersson@halmstad.se            0721-57 43 56

 

 

www.socialdemokraterna.se/halmstad

Facebook: Socialdemokraterna Halmstad

twitter.com/sihalmstad

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-22 10:38