En bra livsmiljö

En förutsättning för ett fungerande samhälle är en väl utbyggd infrastruktur och det goda boendet med bostäder för alla. För att öka valfriheten vill vi öka andelen hyresbostäder.

Buller från väg- och flygtrafik måste minimeras. Våra tätorter ska vara välkomnande och våra grönområden ska vara lätta att nå för alla invånare.

Vi vill erbjuda goda förutsättningar för företagen i kommunen.

Kollektivtrafik

Andelen kollektivresande måste öka av klimat, bekvämlighets- och samhällsekonomiska skäl. Vi ska arbeta för ökad turtäthet och för bättre tillgänglighet.

Vi vill bygga fler gång- och cykelbanor både för nyttans skull och för den aktiva fritiden.

Kulturen

Kulturhusen i Mölnlycke och så småningom i Landvetter skall vara centra för ett rikt kultur- och föreningsliv och en bra folkbildningsverksamhet.

Biblioteken har en betydelsefull roll för våra samhällen genom sin folkbildningsinsats, kulturspridning och att vara en samlingspunkt. Därför är det viktigt att öka deras öppethållande.januari 2013

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-27 15:07