Valprogram 2014-2018

UTBILDNING

•  En skola utan klyftor där alla barn får lyckas.

•  Kommunen ska erbjuda flexibel barnomsorg på kvällar, nätter och helger i egen regi.

•  Färre barn och elever per grupp inom förskola och skola.

•  Hålla bygdeskolorna levande så länge det gynnar eleverna.

•  Arbeta för att högskoleutbildning etableras i Hässleholm genom samarbete med högskolor och universitet.

•  Utbildningar skapas som möter upp företagens behov av kompetent personal.

SOCIAL OMSORG 

•  Bemanningen ökas inom omsorgens verksamheter.

•  Inga fler försäljningar av äldreboenden till privata intressenter.

•  Hemtjänsten ska utföras av kommunens personal.

•  Fler arbetsplatser och praktikplatser för funktionsnedsatta.

•  Ge mer resurser till anhörigstödet och fortsätta utveckla detsamma.

•  Det drogförebyggande arbetet förbättras och utvecklas med mål om ett narkotikafritt Hässleholm.

•  Stödet till kvinnojouren Frida ökas.

HÅLLBAR UTVECKLING

•  Hässleholm ska vara en grön klimatsmart kommun.

•  Utökad ädellöv- och lövträdsplantering på kommunal mark för en grönare kommun.

•  Restaurera våra sjöar och vattendrag.

•  Samtliga återvinningscentralen ska ha en hög servicenivå med bra öppettider. 

•  Kommunen ska tillhandhålla miljöbilar att användas i tjänsten.

•  Andelen ekologisk och närproducerad mat i skolan och omsorgen ska ökas.

•  Nätet av gång- och cykelvägar byggs ut med bra belysning.

UPPLEVELSER

•  Naturen på Hovdalas naturområde ska fortsatt vara ett friluftsområde för alla med möjlighet till tysta miljöer.

•  Qpoolen ska fortsatt renoveras för att vi skall få ett värdigt badhus i centrala Hässleholm.

•  Österåsområdet upprustas till en värdig idrottsplats för våra idrottsklubbar.

•  Ge mer stöd till föreningslivet i syfte att attrahera alla till ett aktivare liv.

•  Möjlighet till gratislån av kommuncyklar skall finnas.

•  Magnarpskolonin ska fortsatt ägas av kommunen.

•  Utveckla våra filialbibliotek i alla tätorter och slå vakt om bokbussen.

•  Skapa kreativa mötesplatser där generationer kan träffas i en kulturell miljö.

•  En levande och tillgänglig stadsmiljö med en aktiv handel som skapar liv och rörelse.

•  Hässleholms centrum ska vara en mötesplats för unga som gamla.

•  Mer grönt och fler planteringar i Hässleholms stad.

BOENDE OCH KOMMUNIKATION

•  Fler mark- och hyreslägenheter ska byggas. Förtäta byggnationen kring stationsnära lägen.

•  Ungdomars behov av funktionella och billiga bostäder ska tillgodoses.

•  Utemiljöerna i hela vår kommun ska vara trygga och attraktiva med välskötta vägar, grönområden och lekplatser.

•  Hundrastgårdar skapas i hela kommunen.

•  Fler tågstopp på etablerade bansträckningar.

•  Möjlighet till senare kvällsturer för nöjes/kulturaktiviter.

•  Förbättra kommunikationerna för landsbygden och de mindre orterna.

UTVECKLING OCH FRAMTIDSFRÅGOR

•  Kunskapsbyn Norra Station ska utvecklas och göra Hässleholm till en konkurrenskraftig etableringsort.

•  Hässleholm ska göras känt som kommunikations- och transportcentrum.

•  Stärka landsbygdsprogrammet för fler jobb och bättre miljö.

•  Bevara befintliga servicekontor samt inrätta ytterligare under kommande mandatperioder.

•  Hela kommunen ska ha en väl utbyggd digital infrastruktur.

NÄRINGSLIVSFRÅGOR

•  Goda förutsättningar ska skapas för ett växande och dynamiskt näringsliv. God företagsservice ska finnas.

•  Mötesplatser skapas kring innovationer, ökat nyföretagande, kunskapsutveckling och lärprocesser inriktade på entreprenörskap.

•  Svenska kollektivavtal ska gälla vid kommunal upphandling. Verka för att lokala företag kan konkurrera vid upphandlingar.

•  Bekämpa och motverka ungdomsarbetslösheten.

•  Fler offentliga arbets- och praktikplatser för att möta generationsväxlingen bland kommunens anställda.

•  Antalet feriearbeten för ungdomar utökas.

•  Höj kvalitén och stoppa vinstjakten i välfärden.

 

HELA KOMMUNEN SKALL LEVA!
Exempel på satsningar och visioner i våra tätorter.

HÄSSLEHOLM Utveckling av området kring Finjasjön med t.ex. naturum, kallbad, kafé m.m.  

HÄSTVEDA Utveckling av Lursjöområdet som en viktig kommunal badsjö med camping.  

BJÄRNUM Förbättra väg 117 genom samhället.  

VITTSJÖ Pågatågstopp i Vankiva, Mala och Emmaljunga.

TYRINGE Uppsnyggning av området vid Tyringe station.

SÖSDALA Upprustning av badhuset.  

TORMESTORP Förbättra Norra och Södra Byvägen.  

VINSLÖV Promenadstråk vid Vinneå.

 

Valprogram 2014-2018.pdf

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-14 17:39