Helhetssyn inom hemtjänsten

Trygghet, närhet och kontinuitet är vad de äldre som brukar hemtjänsten önskar sig, när de själva får säga sin mening. Detta har vi tagit fasta på när vi väljer modell för hur framtidens hemtjänst skall vara utformad i Hässleholms kommun. Vår valfrihetsreform lyssnar på dessa önskemål och bygger på tre hörnstenar:

  1. Helhetssyn & kontinuitet
    Det är viktigt med en helhetssyn inom hemtjänsten. När samma person sköter all kontakt med den äldre blir städningen och matlagning en del av en omvårdande relation som skapar kontinuitet och trygghet för de äldre i samhället.
  2. Valfrihet
    De som brukar hemtjänsten skall få större makt över VAD man för tillfället vill ha hjälp med och NÄR man vill ha denna hjälp. Vi låter de enskilda själva välja om de en vecka vill spara lite tid i en timbank, för att sedan kunna nyttja denna extra tid när de är sugna på en längre promenad eller en storstädning.
  3. Närhet & trygghet
    Alla brukare skall ha en egen kontaktman. Detta fördjupar kunskapen om brukaren och bygger upp ett ömsesidigt förtroende mellan brukare och kontaktman, men underlättar också anhörigas kontakt med personalen.

Den moderatledda högeralliansens utspel om att oövertänkt privatisera hemtjänsten, bygger enbart på en politisk övertygelse om att våra kommunanställda inte kan göra ett bra jobb och att andra istället gör det bättre.

Vi vill inte att hemtjänstens olika uppdrag delas upp, så att en person kan komma med maten, en annan lägger om såren och en tredje städar. Med högeralliansens modell har ingen helhetsansvaret, omvårdandet kommer i skymundan och vårdtagarna tvingas möta fler människor i sitt hem, där personal går ut och in med olika sysslor - tvärt emot brukarnas egna önskemål!

 

Protokollsanteckning ang. ärende 5 ON 2008-10-21 Fritt val i hemtänsten.

 Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet yrkar avslag på den moderatledda högeralliansens förslag till kundvalsmodell i hemtjänsten.

 Först och främst måste vi fokusera på att lösa det ekonomiska kaos som råder inom omsorgen, därefter måste den organisationsförändring som är beslutad i nämnden få genomföras och sätta sig, innan man går vidare med andra stora systemförändringar av verksamheten.

 I det underlag vi fått till nämnden idag, saknas helt nuläges-, omvärlds- och konsekvensanalys. Högeralliansen har tydligen inget intresse av att undersöka vad som kan hända om man genomför deras privatiseringsförslag.

 Detta privatiseringsförslag saknar också krav på kollektivavtal för de företag kommunen kommer att ackreditera. Än värre är att förslaget helt saknar krav på meddelarfrihet för personalen i de privata bolag man önskar ackreditera. Båda dessa krav borde vara självklara även för moderater, om de menar allvar när de lovar att värna om den svenska modellen. Om man inte tar dessa krav på allvar visar man tydligt att detta bara är vackra ord och ett försök att slå blå dunster i ögonen på svenska folket när man säger sig värna om den svenska modellen.

 Vi är också väl medvetna om att detta förslag är den del av det systemskifte med syfte att privatisera allt som går att privatisera av kommunens verksamhet. Detta är klart uttalat av några representanter i ledande positioner för majoriteten.

 Systemskiften som dessa, ställer vi oss inte bakom, utan lägger istället ett eget förslag som istället ger en helhetssyn inom hemtjänsten och samtidigt ger den enskilde vårdtagaren större makt över vad man vill ha hjälp med och när man vill ha denna hjälp.

  Ledamöterna för S, V och Mp i omsorgsnämnden.

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:02