Majoriteten vill ha fritt spelrum

Majoriteten i omsorgsnämnden vill själva besluta om vilka områden som valfrihetssystemet ska gälla utan att fråga kommunfullmäktige. Vid senaste sammanträdet tog man följande beslut: Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att införa valfrihetssystem med tillämpning av lagen om valfrihetssystem (2008:962) inom omsorgsnämndens verksamhetsområde och med omsorgsnämnden som upphandlande myndighet.

Mot detta protesterade s och v-gruppen och lade följande protokollsanteckning:

Oppositionen yrkar avslag på detta ärende då förslaget innebär att man slår sönder den kommunala organisationen.
ON:s värdegrund bygger på att skapa trygghet, delaktighet och kontinuitet genom att visa respekt och omtanke.
Det tror vi inte att man kan leva upp till med detta förslag.
Det viktigaste för oss är att våra medborgare i kommunen har hög delaktighet i de insatser man har behov av och att de blir utförda. Verkligheten är att hemtjänsten är kraftigt underbemannad. I vårt bugetförslag inför 2011 yrkade vi på medel till 20 årsarbetare till hemtjänsten.
RÄTT INSATSER I RÄTT TID!

Kommunstyrelsegruppen och fullmäktigegruppen har yrkat på avslag på majoritetens förslag och reserverat sig mot dess beslut i frågan.

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-06 13:23