Majoritetens budget ett spel för galleriet

När omsorgsnämnden i Hässleholm tog beslut om internbudgeten deltog vi inte beslutet. Detta gjorde vi med tanke på att vi hade en annan budget i fullmäktige. Vi föreslog en mindre skattehöjning för att kunna satsa på en bra kvalité i verksamheten.

Döm om vår förvåning när majoriteten därefter föreslog ett äskande på 11 miljoner i kompletteringsbudgeten för kostnadsökningar. Bläcket hade ännu inte torkat på majoritetens internbudgetbeslut.

Komedin fortsätter på senaste omsorgsnämndssammanträdet 2012-03-09.

Majoriteten lägger till två extra ärenden på sittande sammanträde, ett angående personalförstärkning och ett om att utöka antalet bilar till hemtjänsten. Vi reagerade starkt på att inget underlag presenterades för dessa ärenden. Vi yrkade därför återremiss på dessa för att få ett ordentligt underlag till nästa möte. Detta förslag förkastades av majoriteten.

Vi kan konstatera att majoritetens äskande av mer medel bara är ett spel för galleriet. Tidigare äskande av medel till kommunstyrelsen som majoriteten gjort har man sedan röstat nej till i kommunstyrelsen. Snacka om parodi!

Vi anser också att det behövs mer personal i hemtjänsten och att det finns bilar så att inga anställda skall behöva hålla kommunen med egen bil. Detta visade vi i vårt budgetförslag i fullmäktige i november.

Idag fattas vi ett stort antal årsarbetare inom omsorgen och brukarna har svårt att få hjälp med det man har rätt till. Detta på grund av tidigare stora besparingskrav från majoriteten. I dessa besparingar har man också lagt ner ett stort antal särskilda boendeplatser bl.a. Vallmogården i Vinslöv. Detta har fått till följd att man fått köpa platser på privata sjukhem istället. Denna nedläggning sa vi nej till. Samtidigt har personalen otroligt tung uppgift att få ihop det dagliga arbetet och man har försämrat arbetsvillkoren. Därför satsade vi på ett tillskott till omsorgsnämnden på 29 miljoner under en tre års period i fullmäktige. För 2012 innebar vårt förslag 17 miljoner.

Med tanke på det stora budgetunderskottet 2011 förstår vi inte hur majoriteten skall klara omsorgen om vår kommuninnevånare. Det lilla tillskott majoriteten lade i 2012 års budget var i stort sett de medel man minskade ramen med 2011. 2013 och 2014 gör man ytterligare neddragningar i nämndens budget.

Rolf Delcomyn
2:e vice ordförande

Irene Nilsson
arbetsutskottet i ON

 

Protokollsanteckning ang. ärende 6 ON 2012-03-09 Verksamhetsplan och mål 2012

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om verksamhetsplan för 2012 eftersom vi ser det som något besynnerligt att anta en verksamhetsplan innehållande målen för åren 2012-2015. Detta gör vi innan kommunfullmäktige har antagit utvecklingsmål för Hässleholms kommun för 2012-2015. Vari ligger demokrati och kommunfullmäktiges roll i detta sammanhang. Vi anser att nämnden borde ha inväntat kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsmål. Ett sådant uppdrag borde ha gått ut till nämnden och förvaltningen redan när kommunfullmäktige antog budgeten i november månad eftersom det där också beslutades att man skulle vänta att anta utvecklingsmålen för Hässleholms kommun 2012-2015. Att anta utvecklingsmålen flyttades därmed fram till mars/april 2012.

Hässleholm 2012-03-09

Ledamöterna för S och V i omsorgsnämnden.

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-01 14:06