Oroande privatiseringar väntar kommunanställda

Högeralliansen i Hässleholms kommun förbereder långtgående förändringar för kommunens personal. Flera verksamheter ska konkurrensutsättas och privatiseras.

I november 2007 beslöt kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av samtliga förvaltningar i syfte att identifiera verksamheter som kan vara lämpliga att samordna i en nybildad enhet för servicetjänster.

Till hans hjälp har en extern konsult anlitats. I april 2008 lämnades rapporten ”Förstudie - framtidens kommunledningskontor samt organisation för stöd och service”.

Rapporten föreslår i huvudsak tre organisatoriska förändringar;
- Att det inom kommunstyrelsen inrättas ett nytt kommunledningskontor med mera renodlade lednings- och styrningsuppgifter där det också ges möjlighet att arbeta framtids- och utvecklingsinriktat.
- Att en serviceavdelning inrättas inom kommunstyrelsen med uppgift och ansvar för ekonomi- och personaladministrativa uppgifter inom kommunen.
- Att den direkt verksamhetsstödjande servicen  såsom t ex kost, städ, transporter, vaktmästeri, fordon etc överförs och samlas inom den tekniska nämnden.

Denna rapport har till fullo anammats av högeralliansen utan att de vet vilka konskvenser det får för berörd personal inom kommunen.

Vid maj månads fullmäktige ville högeralliansen driva igenom ett beslut om fortsatt utredning med ett mycket klart uppdrag: redovisa vilka ansvarsområden som kan privatiseras inom tekniska förvaltningen och tidpunkt för genomförandet.

Vi i oppositionen ville att ärendet skulle gå tillbaka till kommunstyrelsen för att tidigast i augusti tas upp igen i fullmäktige. Majoriteten klubbade igenom att ärendet ska upp igen vid junisammanträdet, bara 14 dagar efter förra sammanträdet.

Vi socialdemokrater kräver att dessa omfattande förändringar för kommunens  personal ska analyseras för att ta reda på konsekvenserna av förslaget. Det kan inte vara så att väl fungerande verksamheter ska slås sönder i en allmän privatiseringsiver.

Först ska personalen föras över i en ny kommunal organisation för att sedan säljas till den privata marknaden. Även om de nya arbetsgivarna tar över befintlig kommunal personal innebär det inte någon anställningstrygghet för de anställda eftersom det troligen redan finns ”specialister” i de nya bolagen, som högeralliansen uttrycker det.

Vi tycker att förslaget till lösningar brister i stor grad - man tittar endast på alternativa driftsformer och privatiseringar. Inget som visar på hur vi kan uppnå effektiviseringar inom de befintliga organisationerna. De handlar om att privatisera endast för privatiserandets skull.

Till detta ska också läggas de privatiseringar som är på gång inom omsorgen och det faktum att Kunskapsskolan planerar att öppna en grundskola som omfattar 400 av Hässleholms elevunderlag.
Detta gör att högeralliansen privatiseringtankar berör nästan hälften av alla kommunens anställda.

Det finns också goda sidor i rapporten. Den visar på de brister som finns inom styrnings- och ledningsfunktionerna i kommunen. Detta tycker vi är bra och det ger oss underlag för att göra de ändringar som är nödvändiga.

Vill du veta mer, mejla tommy.nilsson@hassleholm.se

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 11:04