En aktiv näringspolitik för tillväxt

Den viktigaste utmaningen idag är jobben. Att ge varje karlskronabo möjlighet att kliva upp på morgonen för att gå till arbetet eller för att studera är därför grundläggande i vår politik och i alla våra löften. Jobben skapar tillväxt genom våra lokala företag och ger resurser till att stärka och utveckla både skola och välfärd. Jobben integrerar människor i samhället och minskar kostnader för social utslagning.  Vårt mål är full sysselsättning.

Ungdomsarbetslösheten i Karlskrona kommun är bland de högsta i landet - det behövs aktiva åtgärder för att se till att denna stora grupp inte hamnar utanför samhället. Alla ungdomar är olika - de ska få en väg in till stöd som leder till många vägar ut.

 En förutsättning för fler jobb är ekonomisk tillväxt och ett starkt näringsliv. Kommunen ska tillsammans med det lokala näringslivet, ta fram en strategi för utveckling.

 Karlskrona har idag ett varierat näringsliv som framförallt omfattar de tre benen Marin kompetens, Industriföretag samt Telecom City Science Park inom Telekom/IT-sektorn. En förutsättning för att Karlskrona ska lyckas är att vi slår vakt om dessa företag och ger förutsättningar för att de ska kunna utvecklas och vara fortsatt internationellt konkurrenskraftiga. Vi tror också på att besöksnäringen är en framtidsbransch som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i hela kommunen. Karlskrona har goda möjligheter att utveckla sitt unika läge med närhet till hav och skog och för många ungdomar är besöksnäringen det första steget in på arbetsmarknaden.

 Samarbetet med näringslivets organisationer och samarbetet mellan skola och näringsliv ska stärkas ytterligare. Dialogen mellan lokala företag och kommunen ska stärkas på flera plan och samarbetet mellan kommunen och småföretagarna ska förbättras ytterligare. Handläggning av företagskontakter på alla nivåer ska präglas av god service och professionalitet. Kommunen ska också ha god planberedskap och en expansiv exploateringsverksamhet, med stora investeringar i infrastruktur för fler och växande företag.


Socialdemokraterna i Karlskrona lovar under kommande fyra år verka för följande:

Fler vägar till jobb
För att klara tillväxten och välfärden krävs att vi tar tillvara all den kompetens och vilja till arbete som finns hos de människor som idag står utanför arbetsmarknaden. Ska vi klara det krävs att aktiva insatser och utbildning alltid ska gå före passivt bidragstagande.  

 • Inrätta en arbetsmarknadsnämnd och öka de ekonomiska resurserna för arbetsmarknadspolitiska insatser
 • Införa ett utbildningskontrakt för unga utan fullgod gymnasieutbildning
 • Arbetslösa ska vid behov (för jobbintervju eller liknande) erbjudas möjlighet till fler timmar i förskolan för sina barn
 • Kräva lärlingsplatser vid byggupphandlingar
 • Ge eleverna på Omvårdnadsprogrammet möjlighet att ta körkort inom sin utbildning
 • Erbjuda alla gymnasieungdomar sommarjobb ihop med det lokala näringslivet
 • Inrätta kommunal etableringslots för nyanlända
 • Skapa kommunala resursjobb med avtalsenliga löner för att få in fler på arbetsmarknaden

 

Strategisk samverkan för ett sjudande näringsliv
För att Karlskrona ska kunna växa och utvecklas krävs det en aktiv näringspolitik. Vi behöver tillföra nya resurser för tillväxt och skapa förutsättningar för kommunens företag att växa och anställa fler.  

 • Karlskrona kommun ska verka för att det bildas en forsknings- och utvecklingsfond i samarbete med Blekinge Tekniska högskola, näringslivet, Landstinget Blekinge och Region Blekinge
 • Skapa förutsättningar för att fler företag ska etablera sig i kommunen och för att befintliga företag ska få möjlighet att utvecklas
 • Stärka matchning av arbetskraft mot de behov som finns hos det lokala näringslivet, kommunen och landstinget
 • En väg in till kommunens service för företagare, dialogen mellan lokala företag och kommunen ska stärkas på flera plan
 • Kartlägga och minska kommunala hinder för småföretagare
 • Kommunens stöd till utveckling av besöksnäringen ska öka
 • Utreda vidareutvecklingen av Rosenholmsområdet och Telenor Arena

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-02 15:11