En attraktiv stad

Det krävs ett aktiv arbete för att attrahera fler invånare. Fler invånare betyder mer skatteintäkter vilket ger mer pengar till vår gemensamma välfärd och utveckling.

Socialdemokraterna i Karlskrona lovar under kommande fyra år verka för följande:

Attraktiva boenden
Bostadsbrist får inte hindra Karlskronas framtida utveckling och därför krävs att bostadsbyggandet tar fart. Alla boendetyper behövs, men framför allt behöver vi bygga fler hyresrätter. Vårt kommunala bostadsbolag Karlskronahem ska verka för att pressa kostnaderna i nyproduktion. I Karlskrona ska det finnas en variation i boendetyper för alla generationer i hela kommunen.  

 • Det ska finnas en planberedskap för tomter, bostäder och verksamhetslokaler i hela kommunen
 • Kommunen ska växa genom hållbar utbyggnad
 • Karlskronahem ska bygga hyresrätter i det nya bostadsområdet på Pottholmen
 • Möjliggöra byggandet av seniorboenden på fler platser i kommunen
 • Inrätta serviceorter med grundläggande kommunal service och samlingslokal
 • Se över möjligheten att utöka antalet studentbostäder i centrala lägen

 

Snabba och klimatvänliga kommunikationer
I Karlskrona finns många företag med kontakter i hela världen och för att främja dem måste vara enkelt att ta sig till och från Karlskrona. För våra invånare är en viktig del av vardagen fungerande kommunikationer. Att ta sig till jobbet, till skolan eller till fritidsaktiviteten ska gå snabbt. Att välja ett klimatvänligt resande ska vara enkelt.  

 • Verka för att kollektivtrafikresandet ökar i hela kommunen
 • Utreda möjligheten att busskorten för gymnasieeleverna ska gälla alla tider på dygnet i hela kommunen
 • Utöka skärgårdstrafiken med båtbussar
 • Förenkla parkeringssituationen på Trossö
 • Den kommunala cykelstrategin ska genomföras - anlägga fler och bättre cykelvägar i hela kommunen
 • Stödja utökad utbyggnad av bredband på landsbygden
 • Utreda möjligheten till gratis och publikt WiFi på offentliga platser
 • Aktivt arbeta för vidareutveckling av kommunikationer över Östersjön

 

Meningsfull fritid
För att Karlskrona ska bli en attraktiv kommun måste kultur- och fritidsutbudet förbättras. Här spelar våra lokala föreningar en viktig roll. Föreningarna ska därför erbjudas bättre stöd. Det ska finnas ett brett utbud av idrottsanläggningar, kultur- och samlingslokaler.

 • Ny mötesplats för Karlskronas invånare på Hattholmen. Från oljehamn till kulturhamn
 • Utlysa arkitekttävling för nytt kulturhus
 • Fortsätta att skapa mötesplatser för alla Karlskronas unga, med början i Nättraby och Kungsmarken
 • Rusta upp befintliga kommunala idrottsanläggningar och motionsspår för både spontan- och föreningsidrotten
 • Bygga om Östersjöhallen till en modern idrotts- och evenemangsarena
 • Öka aktivitetsstödet till kommunens föreningar med en miljon kronor
 • Förbättra barn och ungdomars möjligheter att delta på Kulturskolans aktiviteter

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-02 15:12