En klok skolpolitik

Att förbättra kvalitén i skolan är en av Socialdemokraternas viktigaste uppgift. Vi anser att skolans viktigaste uppgift är att ge barn och ungdomar de kunskaper de har rätt till för att klara sig i såväl arbetslivet som i samhällslivet och privatlivet. Den ska också ge barn och ungdomar förutsättningar för att kunna förnya sin kunskap och för att kritiskt granska och använda kunskap livet igenom.

Vi bygger vår skolpolitik på den starka övertygelsen om att alla barn vill och kan lära. Vi vill att alla barn, oavsett föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse för om eleverna når målen eller inte. Vi vet att barn är olika. Därför har vi också insikten om att lika möjligheter kräver olika mycket resurser.

Alla elever i Karlskrona kommuns skolor ska må bra, ha rätt till inflytande och uppmuntras vara delaktiga i sin skolsituation. Utbildningen ska vara normkritisk och främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. För att nå kunskapsmålen måste vi satsa på skolan viktigaste resurs - personalen ska känna uppskattning och erbjudas möjlighet till utveckling i sin yrkesroll.

I Karlskrona har vi en unik situation där 25 % av våra elever i grundskolan går i friskolor och än fler använder det fria skolvalet. Det innebär en utmaning att planera för denna verksamhet. Tillsammans med övriga partier har vi kommit överens och anpassat antalet kommunala skolor till denna verklighet men nu måste vi satsa på kvalitén.

 
Socialdemokraterna i Karlskrona lovar under kommande fyra år verka för följande:

Förskola – en trygg och bra start i livet
För oss socialdemokrater är förskolan en omistlig del av välfärden. Framför allt är den till för barnen och deras möjlighet till en trygg och bra start i livet.

 • Mer personal och mindre barngrupper i förskolan
 • Utbildade barnskötare och förskollärare ska ge barnen i förskolan trygghet och utveckling  
 • Utökning av förskola på obekväm arbetstid på fler förskolor i kommunen 
 • Ta fram långsiktiga planer för förskolebehovet i hela kommunen

Grundskola och fritidshem – rätten att utveckla sin kunskap och förmåga
Alla barn ska ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin kunskap och förmåga för att möta framtiden i en globaliserad värld. Vi ska sätta fokus på klassrummet och ge utrymme för elevernas nyfikenhet och att lärare ska få vara lärare.

Lärandet ska inte sluta vid skoldagens slut. Skolbarnomsorgen, fritids, har en mycket stor betydelse för barnens sociala utveckling och kunskapsinhämtning.

 • Mindre klasser och fler lärare
 • Öka lärarnas tid med eleverna genom att minska på administrationen
 • Fler speciallärare, specialpedagoger och elevassistenter
 • En bättre elevhälsa för att alla elever ska må bra och leva sunt
 • Alla elever ska erbjudas läxhjälp i skolan
 • Kvaliteten på fritidshemmen ska stärkas med fokus på pedagogik och möjliggöras genom mindre barngrupper
 • Modern digital teknik i skolan

 

Gymnasiet och vuxenutbildning – steget mot ett livslångt lärande
Utbildning avgör individens frihet, trygghet och möjlighet till ett utvecklande jobb – men också samhällets förmåga till omställning, utveckling och tillväxt. Därför vill vi se en politik som öppnar dörrar till ett livslångt lärande med återkommande möjligheter för alla – inte bara några.  

 • Öka lärarnas tid med eleverna genom att minska på administrationen
 • Karlskronas gymnasieskolor, den kommunala vuxenutbildningen och SFI ska ha ett nära samarbete med näringsliv och högskola.
 • Rätt till lärarledda lektioner
 • Modern digital teknik i skolan

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-02 15:12