En trygg välfärd

Välfärden är en gemensam angelägenhet. Alla behöver vi den, alla betalar vi för den, alla ska vi ha rätt att påverka hur den sköts. Vi socialdemokrater tycker att vi även i framtiden ska sköta viktiga välfärdsinsatser gemensamt. Vi tror att vi tillsammans kan uppnå det som var och en av oss inte förmår ensam – tillsammans kan vi nå längre.

I Karlskrona ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgäng­lighet och delaktighet. Vi kan behöva stöd eller omsorg av olika slag under kortare livskriser eller vid livslång funktionsnedsättning, men det gemensamma är att vi ska känna en trygghet i att samhället finns där om och när behovet uppstår.

Vi ska bemöta alla våra invånare med respekt och erbjuda god omsorg, stöd och service med hög grad av socialt innehåll. Då kan alla våra invånare ha ett rikt liv, med reella möjligheter till inflytande över sitt eget liv, möjlighet att leva som andra och åldras med bibehållet oberoende och värdighet.


Socialdemokraterna i Karlskrona lovar under kommande fyra år verka för följande:

En trygg äldreomsorg
Det får aldrig råda någon tvekan om att alla har rätt till vård och omsorg utifrån behov. God kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla vården och omsorgen i Karlskrona kommun.

 • Alla över 85 år ska garanteras en plats på omvårdnadsboende i kommunen utan behovsprövning
 • Omsorgstagarna ska ha stort inflytande över den service de erhåller
 • Kommunen ska tillsammans med landstinget införa Äldrelotsar för att samordna kontakterna för våra omsorgstagare som har omsorg eller vård från både kommun och landsting

 

Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder
Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra invånare i så stor utsträckning som möjligt. Samhället ska byggas med insikten om att ingen människa är mindre värd än någon annan, att de grundläggande behoven är desamma och att varje individ ska respekteras och ses som en tillgång för samhället.

 • Gruppboenden och anpassade boenden ska byggas i den takt de behövs
 • Tillgängligheten inom all kommunal verksamhet ska förbättras för funktionsnedsatta
 • Sysselsättningsinsatser och dagverksamhet ska utvecklas tillsammans med det lokala föreningslivet

 

Social omsorg och trygghet för alla
Hur bra välfärdspolitiken än är så kommer det att hända att människor hamnar i ekonomiska och sociala svårigheter. Om alla, även den mest utsatta, ska ha förutsättningar att komma vidare till arbete och egen försörjning så måste samhället ha specifika och individuella stöd, och ett finmaskigt socialt skyddsnät.

 • Samverkan mellan närpolis, socialtjänst, skola och föreningsliv ska öka
 • Det förebyggande arbetet för att motverka social utslagning och missbruk ska stärkas
 • Kostnader för internet ska ingå i försörjningsstödet
 • Individ- och familjeomsorgen ska prioritera lösningar på hemmaplan
 • Behoven av boende för utsatta kvinnor ska täckas bättre
 • Ett utökat stöd till utsatta människor i vår kommun

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-02 15:13