Ett ansvarfullt ledarskap

Karlskrona står inför stora utmaningar och behöver en ny färdriktning, en ny politik och en ny politisk ledning. Ett ansvarsfullt ledarskap innebär en stabil majoritet som kan driva kommunen framåt. Allt pekar på att behoven hos karlskronaborna kommer att öka och förändras, konkurrensen om arbetskraften blir hårdare och kraven på högre kompetens kommer att skärpas.

Vi vill att Karlskrona ska vara ett öppet, jämlikt och jämställt samhälle där alla kan leva ett bättre liv och där resurserna används på ett hållbart sätt.

För att skapa en stabil ekonomi som gör det möjligt för invånarna att tillsammans och solidariskt tillgodose långsiktiga behov och önskemål kan vi tvingas att höja kommunalskatten. En stabil ekonomisk utveckling förutsätter en annan politisk inriktning i Sverige. Vår politik bygger på en socialdemokratisk ledd regering.


Socialdemokraterna i Karlskrona lovar under kommande fyra år verka för följande:

Karlskrona kommun som arbetsgivare och förebild
Karlskrona kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklande arbeten där arbetsglädje, hälsa och effektivitet står i fokus. Som kommunens största arbetsgivare ska Karlskrona kommun vara en förebild för att resurserna används på ett hållbart sätt socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Tydligare ledning och styrning ska säkra god hushållning med våra gemensamma resurser. FN:s barnkonvention ska genomsyra kommunens arbete på alla nivåer.

Socialt

 • Utbildningsinsatser för ökad kompetens och trygghet bland personalen vid kommunens verksamheter
 • Trygg och hälsosam arbetsmiljö
 • Jämställda löner mellan kvinnor och män
 • Införa krav på kollektivavtal vid upphandling av företag med anställd personal
 • Kommunen ska aktivt jobba för att Karlskrona blir en Fairtrade City
 • Heltidsanställningar som grund, därefter önskad sysselsättningsgrad

 

Ekologiskt

 • Karlskrona kommun ska minska sin klimatpåverkan 
 • Andelen kravmärkta kök inom kommunens verksamheter ska öka 
 • Verka för en giftfri miljö för barnen i förskolan

 

Ekonomiskt

 • Ordning och reda i ekonomin. Karlskrona ska ha en långsiktigt trygg och stabil budget med tydligt överskottsmål
 • Upphandling av varor och tjänster ska bli effektivare

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-02 15:22