Vår politik

Händer_logga

Vi socialdemokrater i kommunen anser att kultur- och fritidsverksamheterna är en självklar del av välfärdens kärna. Kultur och fritidslivet har en kraft att hålla ihopa hembygden och man kan säga att de speglar kommunens själ. 
Då måste det finnas idrottsanläggningar med god standard samt lokalar till kulturverksamheter.

Vi Socialdemokrater vill bland annat att: 

- det skapas ett kultur- och aktivitetshus i Kävlinge
- värna och utveckla kulturlivet
- sänka avgifterna till kulturskolan
- utveckla och förstärka fritidsgårdarna

 

händer_logga

Med socialdemokratisk politik har människor stor frihet att forma och ta ansvar för sina liv. Välfärden skall vara generell och komma alla människor till del.I samhällsplanering skall människor stödjas till ett aktivt liv och god hälsa och inom detta så ökar kunskaperna i samhället och ger nya och bättre möjligheter att ta hand om människor med olika vårdbehov. Vilket ställer högre krav på oss som utförare.
Vi socialdemokrater vet, att medborgarna i första hand vill vara friska och klara sig bra på egen hand. Men när dagen kommer så detta inte går längre så ska man alltid vara bra omhändertagen och välkomnad.

Vi Socialdemokrater vill bland annat att:

- vård och omsorg stannar i kommunal regi
- ha fler händer i vård och omsorg
- all vård och omsorg ska vara anpassad efter individens unika behov
- vård och omsorg ska vara av hög kvalitet och ständigt utvecklas.
- kommunens hemrehabilitering ska byggas ut.

 

jobb_logga

Jobben, det är grunden för all välfärd, så även i Kävlinge, och vi måste ta vår del av ansvaret i jobbfrågan. Allt för många är långtidsarbetslösa, ungdomsarbetslösheten är skyhög och socialbidragen skenar. En stor del av ungdomsgenerationen riskerar att ställas utanför arbetsmarknaden på grund av dålig arbetsmarknadspolitik. Arbetslöshet är en tragedi för dem som drabbas och samhället måste göra allt för att få in de drabbade på arbetsmarknaden igen eller i utbildning.
Vi socialdemokrater i kommunen menar, att mer kan göras.

Vi Socialdemokrater vill bland annat att:

- värna om de jobb som finns och skapa fler inom den kommunala verksamheten.
- prioritera åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.
- ha ökade satsningar på Komvux, lärlings- och praktikplatser samt fler sommarjobb.
- fortsätta med att stärka samarbetet med företagen inom kommunen.

klasser_logga

Vi socialdemokrater ser det som vår uppgift att skapa ett verkligt kunskapssamhälle, som är byggt på både bildning och utbildning. Bildnings- och utbildningssektorn ska ge alla barn och ungdomar faktiska möjligheter att ta till sig de färdigheter och kunskaper som förskolan/skola förmedlar. Den kommunala förskolan och skolan ska erbjuda alla barn och elever utbildning och stöd efter var och ens unika behov och förutsättningar. Därför vill vi öka personaltätheten och minska grupperna/klasserna samt att all verksamhet ska ske i ändamålsenliga och trivsamma miljöer, som stimulerar till lärande och arbetsglädje.
Friskolor är numera etablerade inom kommunen. Det innebär, att varje kommunal grundskoleenhet är konkurrensutsatt. Detta innebär en stor påfrestning för befintliga skolor.Vi socialdemokrater vill stödja utvecklingen av den kommunala skolan till det självklara valet.

Vi Socialdemokrater vill bland annat att:

- göra den kommunala skolan trivsam där alla elever utvecklas och stimuleras efter sina förutsättningar till goda resultat genom kompetent personal
- förbättra skolans/förskolans miljöer genom moderna och i ändamålsenliga undervisningslokaler
- den kommunala skolan skall vara det bästa alternativet i Kävlinge kommun
- ha mindre klasser och fler lärare.

Hyresrätter_logga

För att bibehålla och utveckla ett attraktivt boende för alla skall kommunen ta fram ortsanalyser och kvalitetsprogram för varje samhälle inom kommunen. Inriktningen i arbetet skall vara att varje ort skall behålla sin speciella karaktär, arkitektoniskt och kulturellt, men kompletteras och utvecklas i framtidsinriktningen för spännande livs- och besöksmiljöer.
Centrumdelarna bör generellt förtätas med möjlighet till livslångt boende för alla åldersgrupper, dock utan att viktig grönstruktur går förlorad.

Vi Socialdemokrater vill bland annat att:

- kommunen skaffar mer mark för bostäder
- det bygga mer flerfamiljshus, framförallt fler hyresrätter! Vårt mål är att det byggs minst 75 st hyresrätter per år
- det projekteras för ett nytt seniorboende t.ex. vid Kullagården
- inte ha någon utförsäljning av hela eller delar av det kommunägda bostadsbolaget KKB

soc-miljo_logga

Kävlinge kommun har en attraktiv och unik miljö, som vi socialdemokrater både vill utveckla och skydda. Den är en tillgång för alla kommuninnevånare, som behöver en god miljö för att utvecklas och må bra. 
Kommunen har flera attraktiva miljöområden, såsom kusten, åarna, skogarna och det öppna landskapet. Dessa områden vill vi värna om. Socialdemokraterna anser att ALLA, du såväl som vi, är beroende av hur vårt jordklot mår. Vad som händer runt omkring oss spelar roll.
Vi skall ta vårt ansvar för kommande generationer, både lokalt och globalt.

Vi Socialdemokrater vill bland annat att:

 - Kävlinge kommun skall bli en miljökommun
- vid upphandling skall miljö och sociala klausuler vara med i underlaget 
- inte ha privata entreprenader inom gata/park
- kollektivtrafiken inom kommunen förbättras med buss och tåg