Våra viktigaste frågor

Jobb

Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste fråga. Den som har ett jobb känner sig mer uppskattad, mår bättre och upplever större frihet än den som går utan. En egen inkomst möjliggör för varje individ att själv göra egna livsval och styra sitt liv. Men att delta i arbetslivet efter förmåga är också en skyldighet. Vår gemensamma välfärd bygger på att vi alla är med och hjälps åt.

Vi vill att fler ska ha ett jobb att gå till, ett jobb med vettiga villkor, rimlig lön, anställningstrygghet och möjlighet att påverka. Högerregeringen hindrar människor från att ta steget vidare när de försämrar a-kassan, säger nej till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och möjligheter till vidareutbildning och högre studier. Den borgerliga regeringen monterar ner tryggheten för löntagare. Det är inte en politik för framtiden. Vi socialdemokrater vill bygga trygga och effektiva broar från ett arbete till ett annat. Vi vill också hitta nya anställningsformer som lotsar dem som varit utan jobb länge, eller aldrig haft ett, till arbetslivet. I vårt Sverige ska ingen ställas åt sidan. Alla som kan och vill jobba ska kunna göra det.

 

Välfärd

För oss socialdemokrater betyder välfärd att vara trygg när livet förändras. För oss är det självklart att alla vinner på om vi gemensamt tar ansvar för varandra. Om man blir arbetslös eller plötsligt blir sjuk så vill vi att välfärden ska finnas där. Därför är det viktigt att vi har gemensamt finansierade trygghetsförsäkringar som garanterar en inkomst när det oväntade sker. Sjukförsäkringen liksom a-kassan ska fungera som en bro tillbaka till arbetslivet. En bro som bland annat innebär att man kan koncentrera sig på att komma tillbaka i jobb, utan oro för att inte klara räkningarna.

Men välfärd handlar också om en bra skola, vård och omsorg om barn och äldre. Om människor upplever att verkligheten är en annan, så är det allvarligt. Långa köer på akuten, barn som lär sig för lite i skolan på grund av en för stökig miljö eller att våra äldre får för lite omsorg eftersom personalen i hemtjänsten inte hinner med – det är brister vi aldrig kan acceptera, brister som vi vill ändra på. Vi vill fortsätta det omfattande arbetet att öka tillgängligheten i vården. Fler barn ska lämna skolan med fullständiga betyg. De skolor och elever som har det tuffast ska tillföras mer resurser. Vi vill satsa på fortsatt kompetensutveckling för personalen inom äldreomsorgen. De som gör jobbet måste ges bättre förutsättningar för att äldreomsorgen ska bli ett framtidsyrke.

Högerregeringens alternativ har vi redan fått känna på - sänkt a-kassa och sjukersättning, höjda egenavgifter och utförsäljningar och privatiseringar av sjukvård med mer av vinstintresse inom välfärden. Det är en politik som leder till orättvisor och ökade klyftor. För oss är det en självklarhet att tryggheten inte ska vara beroende av plånbokens tjocklek. Istället ska vi ha bra och starka trygghetsförsäkringar för alla. Kvaliteten i offentlig sektor ska förbättras och individen ska sättas främst. Välfärden måste gå att lita på när du behöver den.

 

Miljö och klimat

Den största utmaning som världen står inför är klimatförändringarna – smältande glaciärer, återkommande värmeböljor, skyfall och stormar. Vi påminns ständigt om miljöns sårbarhet och vårt stora beroende av den natur vi lever i. Sverige har, som ett av få länder i världen, redan lyckats minska våra utsläpp av växthusgaser. Men den positiva utvecklingen hotas idag av den borgerliga regeringens krav på minskade resurser och lägre ambitioner på miljöområdet. Statsminister Reinfeldt har intygat det själv när han säger att det är viktigare att de stora miljöutsläppen i till exempel Kina och Brasilien minskar, än att ytterligare åtgärder sätts in här hemma. Det är en bakåtsträvande politik som flyr det egna ansvaret och som leder till att ingen går före och visar vad som är möjligt.

Den pågående globala uppvärmningen kan bara förhindras om användningen av fossila bränslen minskar. Då krävs det att också Sverige drar sitt strå till stacken. Vi socialdemokrater vill arbeta för att Sverige ska bli en ledande nation på modern grön omställning. För det är inte det land som sist tar steget ut ur fossilsamhället som vinner. Det är precis tvärtom. Ett klimatarbete i framkanten innebär enorma möjligheter, inte minst för tillväxt och nya jobb. Det vill vi satsa på.

 

Internationell solidaritet

I dagens globaliserade värld spelar nationsgränserna en allt mindre roll. Människor reser och möts, information och kunskap flödar fritt medan ny teknik, handel och samverkan utvecklas. Det internationella samarbetet tänjer allt fler gränser. Vi socialdemokrater tror på globaliseringens möjligheter. Den ställer högre krav på demokrati, mänskliga rättigheter och social trygghet runtom i världen. Det i sin tur bidrar till att det samlade välståndet växer så att människor kan resa sig ur fattigdom och förtryck.

Men globaliseringen har också en baksida - klimatförändringar, flyktingströmmar, sexslavhandel och kapitalmarknadens kortsiktiga vinstintresse är fenomen som ofta får symbolisera den omvälvande förändringen i världen. Dessa problem påverkar oss alla och gör att vi inte enbart kan lita till nationella lösningar. Hållbar utveckling och säkerhet måste åstadkommas gemensamt. Därför vill vi använda EU för att få till stånd en slagkraftig klimatpolitik, tillväxt och jobb, kamp för jämställdhet, mot internationell brottslighet, social trygghet och demokratiskt inflytande över globaliseringen.

Sveriges roll i världen som en ledande pådrivare för utveckling och fred måste stärkas. Vår röst ska höras i kampen mot övergrepp, tortyr och människohandel. Vi vill se ett starkt och reformerat FN. Mänskliga rättigheter, folkrätt, kamp mot HIV/Aids och arbete för global nedrustning och mot massförstörelsevapen ska fortsatt vara hörnstenar i svensk och socialdemokratisk utrikespolitik.