Det här vill socialdemokraterna

Den politiska debatten handlar mycket om sakfrågor och tyvärr alldeles för lite om grundvärderingar. Här är en beskrivning av vad vårt parti strävar efter och vilket samhälle vi vill bygga.

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. 

Tron på att alla människor kan och vill gott för sig själva och andra, är en mäktig kraft i socialdemokratins arbete för en bättre värld. Socialdemokratin handlar just om, Att gemensamt skapa förutsättningar för alla människor att växa, att tro på sin egen förmåga, och att ständigt spränga nya gränser. Socialdemokratin är en frihetsrörelse – allas frihetsrörelse.

Alla människors lika värde

Sina djupaste rötter har socialdemokratin i övertygelsen om alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet. För oss socialdemokrater är människan målet
– hennes utveckling och frihet
- hennes vilja att växa,
- hennes ansvarskänsla för kommande generationer och
- hennes solidaritet med andra.
Socialdemokratin syftar till alla människors frigörelse.

 Frihet 

Vi socialdemokrater tycker att varje människa ska vara fri att utvecklas som individ, bestämma över sitt eget liv och påverka det egna samhället.
Frihet handlar om frihet från yttre tvång och förtryck, hunger, okunnighet och fruktan för framtiden.
Frihet handlar lika mycket om frihet till delaktighet och medbestämmande, till egen utveckling, trygg gemenskap och möjlighet att styra sitt liv och välja sin framtid.

Jämlikhet

Vi socialdemokrater anser att frihet förutsätter jämlikhet. Jämlikhet innebär att alla människor, oavsett vad, ska ges samma möjlighet att forma sitt eget liv och påverka sitt samhälle. Denna jämlikhet förutsätter givetvis att människor har rätt att välja och utvecklas olika, men utan att olikheter leder till en del människors underordning eller klyftor mellan människor i fråga om makt och inflytande.
Diskriminering och fördomar grundade på etniskt ursprung leder också till att människors livsval begränsas. Det kan vi som socialdemokrater aldrig acceptera. Alla människor ska ha lika möjligheter oavsett ursprung.

Jämställdhet

Inom vår tro på jämlikhet ryms jämställdheten. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. I hela världen råder idag en strukturell underordning av kvinnor. Det begränsar kvinnors livsval och utvecklingsmöjligheter, men det låser också männen i rollförväntningar som kringskär deras personliga utvecklingsmöjligheter.
För oss socialdemokrater är det självklart att kämpa för ett jämställt samhälle med lika rätt och lika ansvar för kvinnor och män i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.

Solidaritet

Detta gemensamma förutsätter solidaritet. Solidaritet är den sammanhållning som kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra. Och att det samhälle är bäst som byggs på samarbete och med ömsesidig hänsyn och respekt.

Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att hjälpas åt. Vi tycker det är viktigt att alla människor har tillgång till bra vård om de blir sjuka, en bra skola när de är barn och en frisk miljö. Vi tror på att skapa en gemensam välfärd som alla har tillgång till efter behov.

Demokrati

All makt i samhället måste utgå från de människor som tillsammans bildar samhället. Demokrati handlar om att alla människor ska vara med och bestämma, och att makten just ska utgå från människorna. Pengar och andra ekonomiska intressen ska inte ha rätt att sätta gränser för demokratin. Däremot måste demokratin alltid ha rätt att ange villkoren för ekonomin och sätta gränserna för marknaden och pengarnas makt. Demokratin måste få genomsyra hela samhället.

Arbete, välfärd och trygghet i hela landet

Alla människor har rätt till ett arbete och att få utvecklas i sitt arbete. Full sysselsättning är socialdemokratins allt annat överskuggande mål. Människors arbete är grunden för all välfärd. Vi socialdemokrater tycker att det måste finnas goda förutsättningar för människors arbete och liv i hela Sverige. För att behålla och utveckla vår välfärd - det vill säga till exempel skolan, barnbidragen och sjukhusen - måste vi ha en god tillväxt. Och för det krävs att alla som vill och kan jobba också får göra det.
För att motverka arbetslöshet är vi socialdemokrater övertygade om att vi måste fortsätta satsa på utbildning. Vi ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner. Både arbete och utbildning är grunden för integration och delaktighet i samhället för alla människor.
Vi socialdemokrater tycker att arbetslöshet inte ska innebära att man tvingas oroa sig för sin ekonomi eller att man måste flytta och ta barnen ur fotbollsträningen.

Det gröna folkhemmet

Vi socialdemokrater tycker att en klok hushållning med jordens resurser är en förutsättning för hela mänsklighetens framtid. Den ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det ekologiskt hållbara. Det är för oss självklart eftersom vi anser att kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rena vatten, naturligt klimat och biologisk artrikedom.
Idag utnyttjas naturtillgångar och ekosystem över det långsiktigt hållbara. Om denna utveckling inte bryts hotar en ekologisk kollaps. Den nödvändiga omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling är ett ansvar för hela världen och vi socialdemokrater kämpar för det både här hemma i Sverige och i alla internationella sammanhang.