Frågor och Svar Kung Karls Skola

 

Till alla partierna i Kungsör

Kungsörs föräldraråd (KFR) består av föräldraråd från alla Kungsörs skolor. Vi som är aktiva i råden är engagerade föräldrar med intresse för våra barns skola. I frågan om den nya skolan kan vi inte utge oss för att representera alla föräldrars åsikt, men vi vill ändå förmedla vad vi diskuterat inom råden och delge er den uppfattningen.

- Vi förutsätter att diskussionerna kring byggandet av en ny skola bygger på riktiga tekniska analyser och att den gamla Kung Karls skola är uttjänt.

- Vi förutsätter att alternativet att bygga ut Ulvesund är lagt åt sidan pga: placering (risker med trafiken, lång skolväg med risk för konfliktskapande etc), kostnaden för tillbyggnation av nya lektionssalar och slöjd-/hemkunskap-/kemi-salar alt skjutsning av barn till g:a Kung Karl är analyserad.

Med ovanstående förutsättningar och med nya krav på undervisningen anser vi att det inte finns något annat alternativ än att bygga en ny skola centralt i Kungsör och det bör vara en enad grupp av Kungsörs partier som står bakom detta.

Hur skolan sedan skall utformas måste vara en uppgift för professionella att utreda dvs arkitekter, pedagoger, tekniska specialister i ventilation, utomhusmiljö etc. Det har funnits en referensgrupp som har haft möjlighet att säga sin åsikt och som vi förstår har man också lyssnat på dem.

De politiska diskussionerna runt byggandet av den nya skolan måste vara öppna så Kungsör får en bred politisk plattform för att möta svårigheterna med de höga kostnaderna som byggandet av en ny skola innebär. Alla politiker måste hjälpas åt i denna fråga! Ta fram diskussionen! I detta fall är tid pengar.

Kungsör har fina förutsättningar för att människor skall vilja bo här. Vi måste våga satsa på Kungsör. En ny skola skulle ge framtidstro, en central mötesplats, en nytändning för alla invånare.

Vi i KFR vill ha en ny skola!

Med förhoppning om att alla partier nu arbetar för ett hållbart beslut i denna för Kungsör stora viktiga fråga.

Till Kungsörs föräldraråd

Det förslag som är framtaget har utretts av anlitad arkitekt, AQ , Barn och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt en arbetsgrupp med representanter från förskola, lågstadium, mellanstadium samt högstadium. Det innebär precis som Ni också har belyst , är att ”expertisen” har fått mandat att forma innehållet på ett professionellt sätt.

Förslaget har inte behandlats politiskt förrän allt var klart och presenterades då för gruppledare mfl i juni. Förslaget är kostnadsberäknat och vår bedömning är att vi klarar av dessa kostnader i framtiden. Vår ambition har varit att ta beslut om skolan under september för att inleda en projektering av förslaget där alla detaljer kommer att tas fram och ligga som underlag för en upphandling. Vår ambition har hela tiden varit att göra ett så grundligt arbete som möjligt för att kunna ta erforderliga beslut.

Tyvärr har förslaget tagits emot på ett mycket olyckligt sätt. Det finns synpunkter på i stort sett allting. På processen, på kalkylen, på innehållet, på utformningen…………….
Så ärende gällande skolbygget återremitterades till kommuns styrelsen.

Det som nu kommer att ske, är att det kommer att tas fram ett ytterligare alternativ till skola som sedan kommer att ställas detta mot det redan presenterade. Först då kan ett beslut om fortsättning tas.

Detta innebär att den tidsplan som är framtagen med en planerad skolstart hösten 2014 inte kommer att hålla.

Vi Socialdemokrater har hela tiden tryckt på att den nya skolan ska vara ny!
Den ska uppfattas som ny och spännande! Den får gärna vara arkitektoniskt utmanande! Skolan ska ge en trygghet genom sin utformning och stimulera till studielust. Den ska vara ”modern” i många år framåt. Den ska locka och attrahera våra ungdomar. Den ska utmana andra skolor!

Kungsör 120912

Socialdemokraterna/

Gunilla A. Aurusell

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-24 23:21